Dodatkowe zastrzeżenia umowne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dodatkowe zastrzeżenia umowne - strona 1 Dodatkowe zastrzeżenia umowne - strona 2 Dodatkowe zastrzeżenia umowne - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE 1) Zadatek - p ewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy - art. 394 § 1 KC ; jest to element czynności prawnej - zastrzeżenie, o charakterze realnym; wysokość zadatku nie jest uregulowana, nie może on przekraczać wartości świadczenia; nie może istnieć też duża dysproporcja między wysokością zadatku, a ewentualnie poniesioną szkodą;
Szczególna rola zadatku ujawnia się w razie niewykonania umowy z powodu okoliczności za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność - wierzyciel może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i zachować otrzymany zadatek, a jeżeli sam go dał może żądać sumy dwukrotnie wyższej - art. 394 § 1 (roszczenie to ulega 10-letniemu przedawnieniu).
Zadatek pełni funkcję surogatu odszkodowania, dlatego nie może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych; ale jeżeli obstawia przy umowie, domagając się jej wykonania według reguł ogólnych, dłużnikowi nie przysługuje prawo do zwolnienia się z zobowiązania przez rezygnację z przedmiotów danych tytułem zadatku;
Nie trzeba traktować zadatku jako zaliczki na poczet ceny (wyrok SN), ale po spełnieniu świadczenia zadatek zalicza się na poczet świadczenia o ile zadatek i przedmiot świadczenia są tego samego rodzaju; w przeciwnym razie ulegają zwrotowi - art. 394 § 2 W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron albo mocą orzeczenia stron oraz w razie niewykonania umowy wskutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności powoduje zgaśniecie zastrzeżenia zadatku, zadatek ulega zwrotowi - art. 394 § 3 2) Umowne prawo odstąpienia - polega na tym, że stosownie do treści dokonanego zastrzeżenia jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadniania tej decyzji, wymagane jest podanie terminu w ciągu którego uprawniony może odstąpić od umowy - art. 395 § 1 *uprawnienie to ma charakter kształtujący
W razie wykonania prawa do odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, nakazane jest stronom zwrócić wszystko co sobie świadczyły, w stanie niezmienionym, ewentualne wynagrodzenie (chyba ze zamian była konieczna) - art. 395 § 2 3) Odstępne - strony uzależniają prawo do odstąpienia od zapłaty określonej sumy pieniężnej, jest ono skuteczne gdy zostało złożone jednocześnie z zapłata odstępnego - art. 396 * stosuje się przez analogię art. 395 4 ) Kara umowna (odszkodowanie umowne) - jest klauzulą w umowie, na mocy której strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonani lub nienależytego wykonania zobowiązany niepieniężnego, nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (wykonie zobowiązania pieniężnego) -

(…)

… znaczeniu: na określenie wszelkich koncepcji
lub rozstrzygnięć ustawowych, zmierzających do modyfikowania zobowiązania z uwagi na
nieoczekiwane zmiany stosunków społecznych.
Klauzula ta została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 1990 roku. Artykuł ten nie podważa zasady pacta sunt servanda, lecz jedynie łagodzi jej ostrość, pozwalając w sytuacjach prawem przewidzianych adaptować zobowiązane do zmienionych…
…, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonani lub nienależytego wykonania zobowiązany niepieniężnego, nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (wykonie zobowiązania pieniężnego) - art. 483 § 1
Do świadczeń niepieniężnych zaliczamy także świadczenie polegające na zawarciu w przyszłości umowy przyrzeczonej (art. 390 § 1 dopuszcza w umowach przedwstępnych możliwość określenia odszkodowania umownego…
… zastrzeżonej kary, chociażby wykazał ze poniósł większą szkodę, jednakże strony mogą uregulować to odmiennie - art. 484 § 1
dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadkach:
gdy jest ono rażąco wygórowane w porównaniu z poniesioną szkoda
gdy zobowiązanie zostało w znacznej mierze wykonane - art. 484 § 2
*ciężar dowodu spoczywa na dłużniku - art. 6
SN sformował zasadę, że zastrzeżenia kary umownej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz