WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ - strona 1 WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ - strona 2

Fragment notatki:

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
Dłużnik winien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno- gospodarczemu oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
Przedmiot wykonania:
-jakość świadczenia: umówiona, a gdy strony nie umówiły się maja być rzeczy średniej jakości.
-świadczenie winno być spełnione w całości, zasadniczo dłużnik winien wykonać świadczenie w całości, ale gdy wykonuje je częściowo wierzyciel zobowiązany jest je przyjąć, chyba że sprzeciwia się to jego usprawiedliwionemu interesowi.
-dłużnik powinien spełnić świadczenie umówione.
Zmiana przedmiotu świadczenia
-art. 388KC wyzysk
-waloryzacja świadczeń pieniężnych art. 3581 §3
-rebus sict santinus art. 3571KC
-upoważnienie przemienne art. 453 „jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie zobowiązanie wygasa”
Miejsce wykonania zobowiązania
-decyduje o tym treść zobowiązania, jeśli nie wynika z treści może wynikać z właściwości.
Jeśli nie wynika z właściwości to decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika w chwili powstania zobowiązania
-przy świadczeniach pieniężnych miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela.
Czas wykonania zobowiązania
-wynika z treści zobowiązania
-jeśli nie wynika z treści to może wynikać z właściwości zobowiązania
-jeśli nie wynika z właściwości, to niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela
-z ustawy art. 723KC (6 tyg od wezwania)
Skutki niewykonania zobowiązania
-dłużnik winien wykonać zobowiązanie należycie- gdy nie wykonuje wierzyciel może dochodzić wykonania zobowiązania przy wykorzystaniu przymusu (postępowanie egzekucyjne) Roszczenie o wykonanie zobowiązania uzupełnione jest także o roszczenie odszkodowawcze.
Przesłanki odpowiedzialności dłużnika
-wierzyciel ponosi szkodę
-szkoda jest spowodowana przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika
-związek przyczynowy pomiędzy szkodą i niewykonaniem zobowiązania
-niemożliwość świadczenia
a)pierwotna- brak zobowiązania
b)następcza - z powodu skutków, które nie obciążają dłużnika to zobowiązanie wygasa
-z powodu skutków, które obciążają dłużnika, to wierzyciel może żądać odszkodowania
Wygaśnięcie zobowiązań
1.Spełnienie świadczenia- dłużnik spełnia zobowiązanie
2.W razie nie wykonania zobowiązania przysługuje odszkodowania
3.Świadczenie w miejsce wykonania czyli świadczenie przemienne art. 453

(…)

… tej samej jakości oznaczone co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. W skutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej.
6.Złożenie świadczenia do depozytu sądowego- gdy są podstawy do złożenia: dłużnik nie wie kto jest wierzycielem, nie zna jego adresu, jest spór między wierzycielami, wierzyciel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz