Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań - strona 1 Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań - strona 2 Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań - strona 3

Fragment notatki:

Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań I. Charakter prawny wykonywania zobowiązań. Zasada generalna Generalną zasadą prawną określającą, co rozumie się przez wykonanie zobowiązania, tudzież wskazuje na cechy, jakim to wykonanie ma odpowiadać jest norma art. 354 KC .
Zobowiązanie ma być wykonane przez dłużnika :
- zgodnie z treścią zobowiązania (zakres obowiązków dłużnika)
w sposób:
- odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu zobowiązania (znaczenie zobowiązania w kontekście , obiektywizacja)
- zasadom współżycia społecznego (pozwalają na konkretyzację norm prawa, jednocześnie wprowadzając elastyczność, tam gdzie trzeba odejść od zbytniego formalizmu)
- ustalonym zwyczajom, jeżeli takowe istnieją
Dłużnik powinien zachować lojalność wobec partnera, mieć zawsze na uwadze interes wierzyciela . Współdziałanie wierzyciela przy wykonaniu zobowiązania powinno nastąpić w sposób staranny, taki sam jak dłużnik je wykonuje. III. Zasada pacta sunt servanta Zmiana stosunków w okresie między powstaniem zobowiązania a jego wykonaniem w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego nie ma i nie powinna mieć wpływu na wykonanie zobowiązania. Wyjątkowo mogą zaistnieć okoliczności, w których zmiana stosunku zobowiązaniowego, powinna być dopuszczalna, jest to klauzula - rebus sic stanibus Przedmiot wykonania - osoby uczestniczące I. Przedmiot wykonania Przedmiot wykonania: wykonanie częściowe - wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Stanowisko kodeksowe daje upust tendencji do umacniania realnego wykonywania zobowiązań. Dowód naruszania uzasadnionego interesu ciąży na wierzycielu jakość świadczenia - określona jest z reguły w treści zobowiązania, niekiedy określona jest przepisem ustawy lub zarządzeniem właściwej władzy lub okolicznościami zawarcia czynności prawnej. Dłużnik zobowiązany jest w braku odmiennych postanowień do świadczenia rzeczy średniej jakości zmiana przedmiotu świadczenia - przypadek, gdy wierzyciel już po powstaniu zobowiązania wyraża zgodę na zmianę przedmiotu świadczenia na inny, niż to pierwotnie przewidywano. datio in solutum zarachowanie świadczenia na poczet długów - dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeśli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego. W braku oświadczeń dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenia zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.


(…)

…, są jednak od tego następujące wyjątki:
dłużnik zostaje zwolniony z zobowiązania w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia skorzystał - ciężar dowodu na dłużniku
dłużnik zostaje zwolniony, gdy spełnia świadczenie do rąk osoby okazującej pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, chyba że było zastrzeżone dokonanie świadczenia do rąk własnych, albo też dłużnik działał w złej wierze - ciężar dowodu na wierzycielu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz