Mechanika ogólna - strona 2

note /search

Rama obciążona siłą o zmiennej wartości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

3U]\NáDG5DPDREFL*RQDVLáR zmiennej  ZDUWRFL : OHZHM SRGSRU]H SU]HGVWDZLRQHM UDP\ PR*H Z\VW SRZDü WDUFLH :VSyáF]\QQLN WDUFLD wynosi  µ5DPDMHVWQLHZD*ND2EFL*HQLHUDP\VWDQRZLSLRQRZDVLáD P VWDáDSR]LRPDVLáD P  i zmienna  X :\]QDF]\üZMDNLFKJUDQLFDFKPR*H]PLHQLDüVL ZDUWRüVLá\ X DE\XNáDG SR]RVWDZDáZUyZQRZD...

Rama obciążona siłą o zmiennym położeniu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

3U]\NáDG5DPDREFL*RQDVLáR]PLHQQ\PSRáR*HQLX   .RQVWUXNFMD SU]HGVWDZLRQD QD U\VXQNX VNáDGD VL  ] SR]LRPHJR UDPLHQLD ]DPRFRZDQHJR SU]HJXERZR Z SLRQRZHM FLDQLH F] FL SLRQRZHM ] WHOHVNRSHP L EHONL SR]LRPHM SU]\WZLHUG]RQHM GR WHOHVNRSX L RSDUWHM R FLDQ  %HOND SR]LRPD XWU]\P\ZDQD MHVW G]L NL WDUFLX S...

Rama oparta na szorstkim podłożu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

3U]\NáDG5DPDRSDUWDQDV]RUVWNLPSRGáR*X 6Lá\F]\QQHREFL*DMFHUDP VGRGDWQLH=ZURW\VLáSRND]DQRQDU\VXQNX :\]QDF]\üGODMDNLFKZDUWRFLZVSyáF]\QQLNDWDUFLD µXNáDGSR]RVWDQLHZUyZQRZDG]H  P l l  l  l µ l A B P 5R]ZL]DQLH 8NáDG VLá SR XZROQLHQLX RG ZL ]yZ SU]HGVWDZLD U\VXQHN SRQL*HM 1LH]QDQH UHDNFMH 7A, HB, NA, V...

Rama przestrzenna - ćwiczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1596

Przykład 5.1. Rama przestrzenna Wyznaczyć reakcje w ramie przestrzennej o podanym schemacie. Rozwiązanie. Uwalniamy układ z więzów wprowadzając odpowiadające im reakcje. 2 W przekroju A pręta występuje zamocowanie sztywne. Nie znamy sześciu reakcji:  RAx,   RAy, RAz,, MAx ,  MAy  i  MAz  . Dla pr...

Mechanika - rama przestrzenna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

3U]\NáDG5DPDSU]HVWU]HQQDGRVDPRG]LHOQHJRUR]ZL]DQLD 5DPD SU]HVWU]HQQD ZSLVDQD Z V]HFLDQ R ERNDFK O [ O [ O SU]HGVWDZLRQD QD U\VXQNX SRQL*HM SRGSDUWD MHVW QD  SU WDFK GZXSU]HJXERZ\FK 6áXSHN UDP\ VWRL QD SáDV]F]\(QLH SR]LRPHM 3RPL G]\ VáXSNLHP D SáDV]F]\]Q Z\VW SXMH WDUFLH R ZVSyáF]\QQLNX QLH]DOH*...

Siły przekrojowe dla pręta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Przykład  9.5           Znależć siły przekrojowe dla pręta 1,2,3,4,5 obciążonego jak na rys.1.                                                                                  Z1                R5x                             5            3a                      R5y             y1                ...

Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

       Przykład 9.4.     Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie dowolnie   obciążonym.   Obliczyć siły przekrojowe i narysować ich wykresy.                                                                                                                                                         ...

Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie - obliczenia i wykres

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

      Przykład 9.3.  Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie obciążonym  prostopadle do płaszczyzny pręta.     Obliczyć siły przekrojowe i narysować ich wykresy.                                                                                                                                      ...

Układ przestrzenny I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Przykład 5.3. Układ przestrzenny I Wyznaczyć reakcje i siły w prętach zakończonych obustronnie przegubami, w ramie przestrzennej o podanym schemacie. Rozwiązanie. Dowolny przestrzenny układ sił  i P   znajduje się w równowadze, jeżeli sumy rzutó...

Układ przestrzenny V

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Przykład 5.8. Układ przestrzenny V Obliczyć reakcje. Przyjęto:  P = qa. Przedstawiony układ przestrzenny oparty jest na podporze przegubowej nieprzesuwnej w punkcie A, na podporach przegubowych przesuwnych w punktach B i C oraz na podporze przegubowej nieprzesuwnej w punkcie D za pośrednictwem pr...