Procesy poznawcze - strona 2

note /search

Wiedza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Wiedza - forma trwałej reprezentacji rzeczywistości, mająca postać uporządkowanej i wzajemnie powiązanej struktury informacji, kodowanej w pamięci długotrwałej. Podział wiedzy (Gilbert Ryle): - deklaratywna (że) - odnosi się do danych (faktó...

Język i mowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1967

Język i mowa Język- system kodowania znaczeń poprzez wykorzystanie skończonego zbioru symboli (dźwięków mowy lub znaków pisma). Operowanie na symbolach podlega regułom gramatycznym, swoistym dla każdego języka naturalnego lub sztucznego. Mowa- używanie języka w celu przekazywania znaczeń oraz wpływ...

Kontrola poznawcza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 2611

KONTROLA POZNAWCZA (ROZDZIAŁ 6) Kontrola poznawcza- zdolność systemu poznawczego do nadzorowania i regulowania własnych procesów poznawczych, poznawczych także do planowanego sterowania ich przebiegiem. Trzy postaci kontroli poznawczej (Chuderski): - monitorowanie - regulacja - sterowanie Auto...

Modele umysłu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2037

M O D E L E U M Y S Ł U 1. B L O K O W Y Informacja przetwarzana przez system sekwencyjnie i oddolnie (bottom-up), czyli od wejścia sensorycznego aż po wyjście behawioralne. Sekwencja przetwarzania składa się z etapów, następujących po sobie kolejno i realizowanych w kolejnych blokach procesów prze...

Myślenie i rozumowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3178

MYŚLENIE I ROZUMOWANIE (rozdz. 10) Myślenie to proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazów, pojęć lub sądów) w dłuższe ciągi. Tak utworzony ciąg zastępy realne, obserwowalne zachowanie w rzeczywistym świecie fizycznym lub społecznym, uwalniając nas od konieczności ponoszenia ...

Rozwiązywanie problemów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 994

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1.PROBLEM I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU Problem - rozbieżność między aktualnym stanem rzeczy a wyznaczonym bądź narzuconym celem (pożądanym stanem), której nie można usnąć rutynowo) Rozwiązywanie problemów - aktywność ukierunkowana na zredukowanie rozbieżności pomiędzy stanem akt...

Procesy poznawcze - pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2100

P O J Ę C I A procesy przetwarzania informacji - składają się na nie wszystkie operacje, dzięki którym odbierane przez jednostkę informacje są transformowane, przekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane lub wykorzystywane w inny sposób. ekonomia systemu poznawczego - przetwarz...

Pamięć - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2485

PAMIĘĆ Pamięć - zdolność do przechowywania informacji i późniejszego wykorzystania. LUB zespół procesów poznawczych, zaangażowanych w nabywanie, przechowywanie i późniejsze odtwarzanie informacji. 1. RODZAJE PAMIĘCI Pamięć prze...

Percepcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3017

Percepcja (spostrzeganie) - proces aktywnej interpretacji (odzwierciedlenia w systemie poznawczym) danych zmysłowych z wykorzystaniem wskazówek kontekstualnych, nastawienia i wcześniej zdobytej wiedzy. W wyniku percepcji dochodzi do rozpoznania obiektu. Wymaga aktywności podmiotu. Recepcja sensoryc...

Pojęcia i schematy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 553
Wyświetleń: 973

POJĘCIA I SCHEMATY (ROZDZ 3) Pojęcie - poznawcza reprezentacja zbioru obiektów, np. kategorii naturalnych (owoce), sztucznych (liczby rzeczywiste) lub hipotetycznych (UFO). Schemat poznawczy - złożona forma reprezentacji umysłowej, obe...