Teoria prawa - strona 2

note /search

Podstawy społecznej nauki Kościoła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1120

PODSTAWY SPOŁECZNEJ NAUKI KOŚCIOŁA -filozofia katolicka opiera się na następujących źródłach: Pismo Święte encykliki doktryna katolicka -należy odróżnić dwa wymiary nauki kościoła: teologiczny - sprawy wiary -tylko w sprawach wiary postanowienia papieża mają dla wiernych KK charakter wiążący sp...

Poglądy Leona Petrażyckiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2982

POGLĄDY LEONA PETRAŻYCKIEGO -wg Petrażyckiego prawo i moralność nie są czymś obiektywnym , bowiem jeżeli nie zaistnieje jakaś emocja, to nie można mówić ani o prawie ani o moralności -emocje są specyficznymi przeżyciami doznawczo-popędowymi -stanowią one źródło norm moralnych i norm prawnych -Petr...

Polityczne warianty prawa jako techniki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 889

POLITYCZNE WARIANTY PRAWA JAKO TECHNIKI -istnieją dwa polityczne warianty prawa jako techniki: demokratyczny  w modelu tym prawo interwencjonistyczne używane jest jako element polityki społecznej i służy do rozwiązywania określonych problemów społecznych

Postmodernizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2317

POSTMODERNIZM -postmodernizm ukształtował się w opozycji modernizmu, kwestionując wszelkie jego założenia -postmodernizm opiera się na następujących założeniach: kwestionowanie założenia, że świat i społeczeństwo mają strukturę deterministyczną i logocentryczną odrzucenie scjentystycznego przeko...

Pozytywistyczna i niepozytywistyczna interpretacja państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2457

POZYTYWISTYCZNA A NIEPOZYTYWISTYCZNA INTERPRETACJA PAŃSTWA PRAWA - Hayek twierdził, że jeżeli ujmiemy społeczeństwo jako układ 3 podsystemów: politycznego społecznego ekonomicznego to można powiedzieć, że zasada państwa prawa zakłada m.in. następujące warunki istnienia (tzn. zasada ta może istni...

Prawo interwencjonistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1064

. PRAWO INTERWENCJONISTYCZNE -prawo jako technika jest instrumentem interwencjonistycznym -służy ono realizacji ściśle określonej polityki społecznej -do cech prawa interwencjonistycznego należą: selektywność i detalizacja prawa - prawo zaczyna używać reguł o charakterze specjalistycznym -każda dz...

Prawo jako technika społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2226

PRAWO JAKO TECHNIKA SPOŁECZNA 1. GENEZA -prawo jako technika społeczna wywodzi się z idei inżynierii społecznej i łączy w sobie poglądy: L. Petrażyckiego ekonomicznej szkoły prawa doktryny welfare state -na powstanie i rozwój prawa jako techniki społecznej wpływ miały: powstanie nowoczesnego apa...

Prawo natury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1897

PRAWO NATURY -prąd ten charakteryzuje się następującymi cechami: teza o dualizmie prawa  obok prawa pozytywnego istnieje również inne prawo - prawo naturalne, którego źródłem nie są akty promulgacji, a które wypływa z samej natury człowie...

Proces sądowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1561

PROCES SĄDOWY Konflikt społeczny  sytuacja, w której jedna ze stron występuje z określonym twierdzeniem/żądaniem, podczas gdy druga strona przeczy temu twierdzeniu lub sprzeciwia się temu zobowiązaniu -rozwiązanie konfliktu może przybrać formę: bezpośrednią - rozwiązanie konfliktu przez same stro...

Realizm amerykański

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2814

REALIZM AMERYKAŃSKI -realizm prawniczy to jedyna doktryna, która powstała w USA -ujmowała ona prawo jako zespół faktów psychicznych albo społecznych -wyróżnia się 2 nurty realizmu prawniczego: psychologiczny - istota prawa tkwi w przeży...