Proces sądowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces sądowy - strona 1 Proces sądowy - strona 2 Proces sądowy - strona 3

Fragment notatki:

PROCES SĄDOWY Konflikt społeczny  sytuacja, w której jedna ze stron występuje z określonym twierdzeniem/żądaniem, podczas gdy druga strona przeczy temu twierdzeniu lub sprzeciwia się temu zobowiązaniu -rozwiązanie konfliktu może przybrać formę:
bezpośrednią - rozwiązanie konfliktu przez same strony
pośrednią - rozwiązanie konfliktu następuje niezależnie od stron
-istnieją następujące sposoby rozwiązywania konfliktów : kontraktowy - w trybie tym strony same rozwiązują konflikt -strony mają pełną autonomię w zakresie wyboru reguł i procedury, na podstawie której chcą rozwiązać spór -rozwiązanie sporu następuje w drodze porozumienia tryb mediacyjno-koncyliacyjny - obok stron występuje mediator (koncyliator), który nie ma żadnych uprawnień władczych -jest on jedynie neutralnym pomocnikiem i doradcą stron -ma on ułatwić stronom znalezienie takiej formuły rozwiązania sporu, którą zaakceptują obie strony -strony zachowują pełną autonomię w zakresie wyboru reguł i procedury, a także osoby mediatora tryb arbitrażowy - strony mają pełną autonomię w zakresie procedury, reguł i osoby arbitra, jednakże jego orzeczenie ma charakter wiążący i w razie potrzeby podlega przymusowemu wykonaniu tryb adjudykacyjny - osoba rozstrzygająca konflikt działa wg z góry ustalonych procedur i reguł -jej decyzja ma charakter władczy -strony nie mają wpływu na wybór reguł i procedury ani osoby rozstrzygającej konflikt -wyróżnionym typom legislacji Rawls przypisał różne modele sprawiedliwości , wyodrębnione na podstawie celu, jaki każdej z nich przyświeca: doskonała sprawiedliwość proceduralna - model idealny, abstrakcyjny -opiera się na założeniu, że tą sprawiedliwość osiągnie procedura, która zapewni, iż każda podejmowana w niej decyzja będzie w 100% odpowiadała treści norm materialnych niedoskonała sprawiedliwość proceduralna - złagodzona wersja sprawiedliwości doskonałej, której wystarcza, aby zdecydowana większość podejmowanych orzeczeń odpowiadała swoją treścią normom prawa materialnego czysta sprawiedliwość proceduralna - mierzy się ją nie miarą stopnia implementacji norm prawa materialnego w toku postępowania, a charakterem samej procedury -postępowanie jest sprawiedliwe, gdy gwarantuje poprzez swoje rozwiązania systemowe obiektywność postępowania, niezawisłość sędziego, prawo do obrony itd. -decyzja wydana w takim postępowaniu może być niezgodna z prawem materialnym, ale nadal zachować przymiot sprawiedliwości, jeżeli wydano ją w prawidłowym toku postępowania -w związku z tym rysują się 2 modele procesu:
model klasyczny - oparty na doskonałej lub niedoskonałej sprawiedliwości proceduralnej i legislacji dobrych zasad


(…)

… negatywnej
-proces postklasyczny ma zapewnić swoim uczestnikom szereg gwarancji procesowych:
prawo do sprawiedliwego sądu
prawo do szybkiego postępowania
prawo do niezawisłego postępowania przed niezależnym sędzią zakaz zeznawania na własną niekorzyść prawo do repliki
-gwarancje i prawa te nie zawsze mają charakter bezwzględny, niekiedy można zastosować przymus, np. poddać oskarżonego badaniom krwi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz