Prawo rzymskie - strona 46

note /search

Organy administracyjne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Organy administracyjne uprawnione do prowadzenia postępowania w fazie „in iure” Okres królewski: król Wczesna republika: konsul Późna republika pretor, namiestnik prowincji, prokonsul, edyl kurulny Pryncypat: organy republikańskie, prefekt pret...

Proces rzymski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

Prawo rzymskie po upadku imperium Zachodnie imperium upadło w 476 r. Jednak prawo rzymskie obowiązywało nadal u wielu ludów zamieszkujących tereny po rozpadzie cesarstwa zachodniego. Na ziemiach zajętych przez ludy germańskie mieszkało sporo ludności pochodzenia rzymskiego. W myśl zasady osobowości...

Środki obrony pozwanego-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

56. ŚRODKI OBRONY POZWANEGO. Typowymi środkami obrony pozwanego w procesach rzymskich legisakcyjnym i formułkowy było zaprzeczenie ( negatio , infitiatio ) lub podniesienie zarzutu (exceptio). Istniała także możliwość biernej postawy pozwanego tzn. nie podejmował on obrony i nie wdawał się w spór. Z...

Środki ochrony pozaprocesowej-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1204

88. ŚRODKI OCHRONY POZAPROCESOWEJ. Do środków ochrony poza procesowej zalicza się : stypulacje pretorskie (polegały na zawarciu kontraktu prawnego na wezwanie pretora na mocy którego osoba obawiająca się w przyszłości jakiegoś zdarzenia prawne...

Aactiones arbitrariae-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

75. ACTIONES ARBITRARIAE. Było to powództwo które powstało na skutek rozbudowanej gospodarki pieniężnej a co za tym idzie pojawienia się zasady kondemnacji pieniężnej która to umożliwiała pozwanemu pozostawienie rzeczy wadliwie nabytej w zamian za odszkodowanie. Aby uchronić się przed takim rozstrzy...

Actiones in ius-in factum-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

42. ACTIONES IN IUS - IN FACTUM (CONCEPTAE) Pretorowie w swojej działalności prawniczej opierali się na prawie in ius. Gwałtowny wzrost gospodarczy, terytorialny, społeczny doprowadził do sytuacji w której prawo pozostawało w tyle za zmianami społeczno-ekonomicznymi. W związku z powyższym pretorowie...

Charakterystyka procesu legislecyjnego-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

38. CHARAKTERYSTYKA PROCESU LEGISAKCYJNEGO. Proces legisakcyjny jest najstarszym procesem rzymskim i służył do ochrony praw prywatnych a był wprowadzony w celu zahamowania samopomocy poprzez zastosowanie odpowiednich praw. Nazwa pochodzi od słów lex i actio i choć trudno jest określić początki stoso...

Corpus iuris civile-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

16. CORPUS IURIS CIVILE. Justynian I zwany Wielkim nie nadał stworzonym przez siebie dziełom [ Instytucjom, Digestom, Kodeksowi] wspólnej nazwy. Dopiero w średniowieczu te dzieła zaczęto określać mianem Corpus Iuris civilis jako całość ustawodawcza stworzona przez Justyniana wespół z Nowelami przez ...

Egzekucja majątkowa uniwersalna i synguralna-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

85. EGZEKUCJA MAJĄTKOWA UNIWERSALNA I SYNGULARNA. Egzekucja majątkowa uniwersalna polegała w głównej mierze na zabezpieczeniu majątku dłużnika(poprzez wejście w jego posiadanie) przez wierzyciela na podstawie zezwolenia pretora- missio in bona. Uniw...

Formułki prejudycjalne-opracowanie

 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

64. FORMUŁKI (ACTIONES) PREJUDYCJALNE (PREIUDICIALES). Procesy w których wykorzystywana była formułka prejudycjalna służyły w szczególności celom przygotowawczym do danego procesu. Jedyną częścią składową tej formułki było intentio które miało za zadanie rozwiać wątpliwości prawne co do danego stanu...