Prawoznawstwo - strona 46

note /search

Wykład - tworzenie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

TWORZENIE PRAWA. Wyróżnić można podstawowe typy tworzenia prawa: przekształcanie zwyczajów w prawo - wówczas, gdy w danej społeczności upowszechniło się przekonanie, iż istniejące dotychczas zwyczaje są na tyle istotne by były sankcjonowane przez organy władzy. kształtowanie prawa na podstawie op...

Wykład - wnioskowania prawnicze

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

WNIOSKOWANIA PRAWNICZE. Za obowiązujące prawnie uważa się nie tylko te normy, które zostały ustanowione w formie przepisów prawnych, ale również takie normy, które zostały wywnioskowane z tych pierwszych według określonych reguł wnioskowania (reguł inferencyjnych). Pojęcie wnioskowania odnosi się d...

Wykład - wykładnia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

POJĘCIE WYKŁADNI PRAWA, TYPY WYKŁADNI PRAWA. Wykładnia prawa jest to operacja myślowa w toku której dokonuje się przekładu zbioru przepisów prawnych ogłoszonych w aktach prawodawczych na zbiór norm postępowania równoznaczny jako całość z danym zbiorem przepisów. Wykładni prawa mogą dokonywać faktyc...

Akt normatywny i indywidualny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

Akt prawny - oświadczenie woli organów państwa w zakresie ich kompetencji przedmiotowej i terytorialnej zmierzające do wywołania skutków prawnych. Dzielimy akty prawne na : Akt normatywny Akt indywidualny stosowania prawa AKT NORMATYWNY Jest to władcze oświadczenie woli organów państwa wydawan...

Systematyka aktu prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

Systematyka aktu prawnego: a) zewnętrzna: 1. Nazwa typologiczna aktu tzw. nagłówek (np. rozporządzenie) Ważne! Na pierwszym miejscu znajduję się nazwa co umożliwia nam szybkie określenie szczebla hierarchiczności aktu prawnego. 2. Data wydania (np. 21.VIII.1998r.) W aktach prawnych wydawanych p...

Wnioskowania prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1211

Wyróżniamy 3 podstawowe typy wnioskowań prawniczych: a)Wnioskowanie per analogiam(przez podobieństwo) b)Wnioskowanie a fortiori (podobieństwo) c)Wniskowanie a contrario (przeciwieństwo) Należy także zaliczyć dodatkowo do wnioskowań prawniczych: sy...

Prawo międzynarodowe publiczne a wewnątrzpaństwowy porządek prawny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Prawo międzynarodowe publiczne a wewnątrzpaństwowy porządek prawny System prawa międzynarodowego publicznego jest zespołem norm prawnych, wywodzących się albo ze zwyczajów w stosunkach między państwami, które wskutek długotrwałego stosowania przekształciły się w wiążące normy prawne, albo umów międ...

Prawo wtórne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Prawo wtórne a) akty prawne tworzące tzw. wewnętrzne prawo UE: regulaminy organów głównych Wspólnot, statuty ważniejszych organów pomocniczych, itp. b) uchwały organów WE (rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej). B. Obowiązywanie prawa wspólnotowego Po zjednoczeniu prawo wspólnotowe będzie pr...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

64 Źródłami prawa są akty na podstawie których rozstrzygane są sprawy indywidualne w procesie stosowania prawa w postępowaniu sądowym bądź w postępowaniu administracyjnym. Źródłami prawa są również akty prawne wyższego stopnia dla aktów prawnych niższego stopnia, wydawanych na postawie formalnego up...

Wykładnia funkcjonalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

51 Wykładnia funkcjonalna Wykładnia funkcjonalna- jest ona stosowana w sytuacji, gdy wobec braku precyzyjnie ustalonego znaczenia danego przepisu, po przeprowadzeniu wykładni językowej i systemowej należy wybrać jedno z kilku możliwych znaczeń. Odnosimy system prawa do pozaprawnych