Prawo konstytucyjne - strona 46

note /search

Tryb ustawodawczy dla ustaw zwykłych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Tryb ustawodawczy dla ustaw zwykłych Tryb ustawodawczy to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku inicjatywa ustawodawcza rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm i Ew. uchwalenie ustawy rozpatrzenie ustawy przez Senat i Ew. uchwalenie poprawek lub uc...

Obowiązki związane z wykonywaniem mandatu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem mandatu związane z działalnością izby i jej organów udział posła w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, których jest członkiem (uprawnienie i obowiązek) prawo zabierania głosu na posiedzeniach prawo zgłaszania wniosków prawo głosowania prawo udziału...

Ustalanie porządku posiedzeń Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Ustalanie porządku posiedzeń Sejmu posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub całą izbę Zwołanie posiedzeń sejmu należy do Marszałka Sejmu porządek dzienny ustala marszałek Sejmu po wysłuchaniu opinii Konwentu...

Ustrój i sposób powoływania samorządowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Ustrój i sposób powoływania samorządowych organów wykonawczych Województwo i powiat: organem wykonawczym jest zarząd województwa (powiatu) z marszałkiem (starostą) na czele sejmik (rada powiatu) najpierw wybiera marszałka (starostę) b...

Skrócenie kadencji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

W jakich warunkach dopuszczalne jest skrócenie kadencji Kto może je zarządzić? Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić z zastosowaniem dwóch procedur: samorozwiązanie - wynika z własnej decyzji Sejmu uchwałę taką Sejm musi podjąć...

Współpraca RM z Sejmem i Senatem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Współpraca RM z Sejmem i Senatem w sprawach dotyczących członkowstwa w UE Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w UE. Zmiany w regulaminach Sejmu i Senatu: Komisja ds. UE w Sejmie - ma liczyć nie więcej niż 46 członk...

Jednostki stanowiące samorządu terytorialnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

wybory do jednostek stanowiących samorządu terytorialnego i ich kadencję kadencje wynoszą 4 lata, licząc od dnia wyborów wybory muszą być: powszechne, bezpośrednie i równe, a głosowanie tajne sposób dokonywania rozdziału mandatów jest regulowany przez Ordynację: dla wyborów na szczeblu województw...

Grupy uprawnień Prezydenta

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Wymień grupy uprawnień Prezydenta w dziedzinie polityki zagranicznej i daj po 2 przykłady dla każdej z nich reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych, m.in. składanie wizyt państwowych za granicą przyjmowanie w kraju delegacji najwyższego szczebla prowadzenie rozmów i negocjacji podpisyw...

Rodzaje skutków prawnych orzeczeń TK o niekonstytucyjności norm - omów...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2016

Rodzaje skutków prawnych orzeczeń TK o niekonstytucyjności norm Wszystkie orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Orzeczenia w sprawie kontroli norm - zapadają w formie wyroków i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym był ogłoszony dany akt normaty...

Rozpatrzenie projektu przez Senat - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Rozpatrzenie projektu przez Senat Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej komisja w terminie 14 dni powinna zaproponować sposób ustosunkowania się Senatu do ustawy posiedzenie Senatu debata i głosowanie Senat może podjąć uchwałę: o przyjęciu ustawy bez poprawek, odr...