Ekonomia - strona 46

Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Koszty całkowite stanowią zbiór różnych elementów i występują w różnych konfiguracjach. Stąd też w teorii i praktyce wyróżnia się kilka kryteriów klasyfikacyjnych, np. rodzaj kosztów, miejsce powstawania kosztów, sposób rozliczania na gotowy produkt oraz reakcja kosztów na zmianę wielkości produkcji...

Akcje i obligacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Skarb Państwa - emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi od...

Rynek kapitałowy pierwotny i wtórny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Rynek pierwotny - rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta - akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Cenę papierów wartościowyc...

Obrót publiczny papierami wartościowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Obrót papierami wartościowymi dokonuje się na rynku niepublicznym bądź na rynku publicznym. Obrót niepubliczny ma miejsce wtedy, gdy emisja skierowana jest do nie więcej niż 300 osób, akcje udostępniane są pracownikom na zasadach preferencyjnych lub proponowane jest nabycie akcji w jednoosobowych sp...

Dobra publiczne i prywatne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Dobra publiczne to dobra, które mogą być konsumowane jednocześnie przez wielu konsumentów, bez uszczerbku dla żadnego z nich. W szerszej definicji dobra publiczne obejmują także tzw. dobra klubowe i

Podstawowe operacje bankowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Do operacji bankowych zalicza się: - operacje pasywne - które polegają na gromadzeniu środków pieniężnych i emisji bankowych papierów wartościowych; - operacje aktywne - polegające na wykorzystywaniu zgromadzonych środków m.in. ...

Zwrot kapitału własnego (ROE) - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ROE (ang. return on equity - zwrot z kapitału własnego) - W przedsiębiorczości, wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. W polskich warunkach określa ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć spółce z jednej złotówki kapit...

Koszt transakcyjny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Koszt transakcyjny Koszt wynikające ze współdziałania wielu podmiotów gospodarczych. Pojęcie wprowadzone przez Ronalda Coase, a rozwinięte przez Olivera Williamsona w teorii kosztó...

Ekonomiczne funkcje państwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2590

Rozróżniamy trzy podstawowe funkcje w gospodarce: a) funkcja alokacyjna - polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów gospodarczych. Ogólnie biorąc w gospodarce rynkowej chodzi przede wszystkim o ochronę własności prywatnej oraz o wspomaganie i uzupełnianie, a w pewnych...

Główne zasady monetaryzmu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

Monetaryzm został ukształtowany w ostatnich trzech dziesięcioleciach przez M. Friedmana oraz A. Meltzera, K. Brunnera, B. Sprinkel, J. Jordana, L. Olsona, L. Andersena, A. Waltersa i in. Pod wpływem M. Friedmana niektórzy zwolennicy monetaryzmu ...