Prawo karne skarbowe - strona 2

note /search

Blankietowa technika legislacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Blankietowa technika legislacyjna Pojęcie przepisów „blankietowych" odnoszone jest najogólniej do prze­pisów, które określając zagrożenie karne, odsyłają jednocześnie w zakresie opisu czynu do innych źródeł prawa. Ustawowy opis czynu zabronionego polega na zakazie naruszenia jakiejś normy niep...

Cechy charakterystyczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1218

Cechy charakterystyczne Przedmiot ochrony Chroni inte­res finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich. O charakterze ekonomicznym, a zarazem ponadindywidualnym. Pokrzywdzony jawi się jako organizacja anonimowa. Przestępczość skarbowa ma charakter raczej a...

Grzywna za przestępstwo skarbowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Czy grzywna za przestępstwo skarbowe może mieć charakter kompensacyjny. Mamy kompensację w znaczeniu węższym i szerszym. W węższym ozna­cza ona naprawienie szkody pokrzywdzonemu. Grzywna orzekana jest na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli jednak chodzi o przestępstwa skarbowe, to grzyw­na za te czyny orzek...

Czynny żal - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Czynny żal Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego Ma zabarwienie etyczne i moralne, może bowiem sugerować zmianę w strukturze moralnej człowieka, który zaczyna negatywnie oceniać swoje postępowanie Czyn czło...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jako środek karny Do 1998r. występowała ona pod nazwą „dobrowolnego poddania się karze”. Nowelizacja zakwalifikowała dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do kategorii środków karnych. Jest instytucją, której

Dyrektywy sądowego wymiary kary - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Dyrektywy sądowego wymiary kary w prawie karnym skarbowym To ustawowe wskazania ukierunkowujące sąd - w ramach przy­znanej mu swobody - co do wyboru rodzaju kary i środków karnych oraz ich wysokości na gruncie indywidualnego przypadku. Wyróżn...

Funkcje prawa karnego skarbowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1078

Funkcje prawa karnego skarbowego Jako historycznie pierwotną w prawie karnym wymienia się funkcję represyjną, zwaną też sprawiedliwościową, ponadto mówi się o funk­cji ochronnej, prewencyjnej (zarówno w aspekcie prewencji ogólnej, jak i szczególnej), gwarancyjnej, wreszcie kompensacyjnej. Funkcja sp...

Idealny zbieg przepisów prawa karnego powszechnego i prawa karnego ska...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Idealny zbieg przepisów prawa karnego powszechnego i prawa karnego skarbowego Jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określo­nego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych prze­pisów. ...

Interwenient - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

Interwenient Podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w procesie karnym skarbowym, zgłosił w tym pro­cesie roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi osoby fizyczne osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Może wynikać z prawa własności lub innego praw...