Czynny żal - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynny żal - omówienie  - strona 1 Czynny żal - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Czynny żal
Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego Ma zabarwienie etyczne i moralne, może bowiem sugerować zmianę w strukturze moralnej człowieka, który zaczyna negatywnie oceniać swoje postępowanie
Czyn człowieka polegający na podjęciu działania o charakterze kontrakcji ni­weczącej jego przestępne zachowanie. odstąpienie od dokonania czynu i zapobieżenie jego dokonaniu, zapobie­żenie skutkowi przestępnemu, ujawnienie czynu i jego okoliczności przed powołanymi do tego organami państwa, odwrócenie szkodliwych następstw czynu. Możemy tu zatem dostrzec aspekty: zapobiegawczy, denuncjacyjny oraz kompensacyjny.
Warunki skorzystania z czynnego żalu
Warunek denuncjacji
Ujawnienie czynu własnego i jego istotnych okolicz­ności, jak i zadenuncjowanie osób współdziałających w jego popełnieniu. Brak jest ścisłych mierników owej „istotności", przy czym ocena, czy ujawnione okoliczności są „istotne", należy do or­ganu dochodzenia. Osoba taka może być następnie w sprawie prze­ciwko tym współuczestnikom powołana na świadka
Zawiadomienie może być zarówno złożone ustnie do protokołu, jak i na piśmie. Można je złożyć w każdym organie ścigania karnoskarbowego, na­wet niewłaściwym w danym przypadku. Sposób doręczenia czy przedło­żenia organowi zawiadomienia pisemnego jest obojętny
Jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykrocze­nia skarbowego. Jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służ­bowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontro­li De­nuncjacja wyłącza karalność tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego sprawca uiści w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnio­nym czynem zabronionym.
Jeżeli obli­gatoryjny jest przepadek przedmiotów, sprawca powinien złożyć te przed­mioty, a w razie niemożności ich złożenia - uiścić ich równowartość pieniężna. Nie nakłada się obowiązku uiszczenia równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów, których wytwarzanie, posiada­nie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.
Pewne kategorie sprawców nie mogą z niej skorzystać. Są nimi:
Sprawstwa kierowniczego, po­legającego na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego,
Sprawstwa polecającego

(…)

… lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.
Kodeks od 2005 r. zna także szczególną postać czynnego żalu, ure­gulowaną w art. 16a. Dotyczy ona tylko oszustw podatkowych wiążących się ze złożeniem de­klaracji podatkowych zawierających nieprawdziwe dane i skutkujących narażeniem podatku na uszczuplenie lub na nienależny zwrot czy też na nienależne zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub bie­żących albo przyszłych zobowiązań podatkowych
Czynny żal polega na złożeniu praw­nie skutecznej korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przy­czyny korekty oraz na uiszczeniu w całości, niezwłocznie łub w termi­nie wyznaczonym przez uprawniony organ należności publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie. Nie ma wymogu ujawnienia współdziałających.
Po zakończeniu kontroli podatkowej niezależnie od jej wyniku, zatem nawet wówczas, gdy wykryła ona oszustwo w deklaracji podatkowej, podatnikowi nadal służy uprawnienie do złożenia prawnie skutecznej korekty tej deklaracji, co wyłącza karal­ność …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz