Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu - omówienie  - strona 1 Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu - omówienie  - strona 2 Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu. Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wynikają z przepisów postanawiających, że w sytuacjach w nich określonych sprawca nie podlega karze. Okoliczności te zasadni­czo zachodzą już po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowe­go. Są to przede wszystkim okoliczności obejmowane ogólnym pojęciem tzw. czynnego żalu. W aspek­cie językowym pojęcie „czynny żal" ma zabarwienie etyczne i moralne, może bowiem sugerować zmianę w strukturze moralnej człowieka, który zaczyna negatywnie oceniać swoje postępowanie, ponadto zaś skoro żal ma być „czynny", to mogłoby to oznaczać, że bierne zachowanie polega­jące na samym tylko zaprzestaniu, przerwaniu akcji przestępczej nie jest przejawem żalu „czynnego".
W świetle przepisów prawa można zdefiniować czynny żal jako czyn człowieka polegający na podjęciu działania o charakterze kontrakcji ni­weczącej jego przestępne zachowanie. W tak ogólnej definicji mieści się odstąpienie od dokonania czynu i zapobieżenie jego dokonaniu, zapobie­żenie skutkowi przestępnemu, ujawnienie czynu i jego okoliczności przed powołanymi do tego organami państwa, wreszcie odwrócenie szkodliwych następstw czynu. Możemy tu zatem dostrzec aspekty: zapobiegawczy, denuncjacyjny (poznawczy) oraz kompensacyjny.
Czynny żal z art. 16 KKS zawiera najbardziej rozbudowane warunki o zróżnicowanym charakterze.
Pierwszym, niejako wstępnym warunkiem skorzystania z dobrodziej­stwa czynnego żalu, jest warunek denuncjacji. Chodzi tu zarówno o samodenuncjację, czyli ujawnienie czynu własnego i jego istotnych okolicz­ności, jak i zadenuncjowanie osób współdziałających w jego popełnieniu. Przepis art. 16 § 1 KKS żąda od sprawcy zawiadomienia o popełnio­nym czynie i ujawnienia jego istotnych okoliczności, w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu.
Wydaje się, że okolicznościami „istotnymi" będą np. takie, które mają znaczenie dla ustalenia wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej. W każdym razie należy podkreślić, że brak jest ścisłych mierników owej „istotności", przy czym ocena, czy ujawnione okoliczności są „istotne", należy do or­ganu dochodzenia, a nie do sprawcy, który w tej mierze może przecież kie­rować się inną skalą wartości. Przepis art. 16 § 1 KKS żąda w szczególności ujawnienia osób współ­działających w popełnieniu czynu
Osoba, która skorzystała z czynnego żalu wyłączającego karalność, ujawniając współuczestników czynu, może być następnie w sprawie prze­ciwko tym współuczestnikom powołana na świadka, bez potrzeby sięga­nia po ustawę z 1997 r. o świadku koronnym. Dlatego osobę taką słusznie określa się w literaturze mianem swoistego świadka koronnego.

(…)

… niekaralności jest złożenie praw­nie skutecznej w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontro­li skarbowej korekty deklaracji. Natomiast z przepisu art. 81b § 1 pkt 2a OrdPU wynika, że po zakończeniu kontroli podatkowej niezależnie od jej wyniku, zatem nawet wówczas, gdy wykryła ona oszustwo w deklaracji podatkowej, podatnikowi nadal służy uprawnienie do złożenia prawnie skutecznej korekty…
… w formie tzw. sprawstwa kierowniczego, po­legającego na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego,
dopuszczający się czynu w formie tzw sprawstwa polecającego, po­legającego na poleceniu innej osobie wykonania czynu z wykorzysta­niem uzależnienia tej osoby od siebie.
organizatorzy grupy albo związku mającego na celu popełnienie prze­stępstwa skarbowego oraz kierujący taką grupą lub związkiem, chy­ba…
…. polega na złożeniu praw­nie skutecznej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej lub usta­wy z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8. poz. 65 ze zm.) korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przy­czyny korekty oraz na uiszczeniu w całości, niezwłocznie łub w termi­nie wyznaczonym przez uprawniony organ należności publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz