Prawo karne skarbowe-opracowanie2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe-opracowanie2 - strona 1 Prawo karne skarbowe-opracowanie2 - strona 2 Prawo karne skarbowe-opracowanie2 - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE SKARBOWE: (materialne) zespół norm określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (godzące w interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnot Europejskich); kary grożące za ich popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej skarbowej Dziedzina prawa na pograniczu prawa karnego i prawa finansowego Podwójna specjalizacja prawa karnego skarbowego - w stosunku do prawa karnego powszechnego - w stosunku do prawa karnego gospodarczego JEDYNE ŹRÓDŁO - KODEKS KARNY SKARBOWY z 10 września1999r. (t.j. Dz. U. Nr 111 z 2007 r., poz. 265, ze zm.); obowiązuje od 17 października 1999r. ( UWAGA : przepisy prawa finansowego - podatkowe, celne, dewizowe, regulujące państwowy monopol loteryjny - uzupełniają blankietowe dyspozycje stosowane przez ustawodawcę w KKS) KODEKS KARNY SKARBOWY (KKS) Ø kodyfikacja zupełna - definiuje wszystkie przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Ø kodyfikacja kompleksowa - materia + proces + egzekucja - MATERIA - KKS posiada własną część ogólną (Tytuł I Dział I KKS) i szczególną (Tytuł I Dział II KKS); - przepisy części ogólnej KK w zasadzie nie mają zastosowania do KKS, w drodze wyjątku - wskazane enumeratywnie w KKS przepisy części ogólnej KK stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych (art. 20 KK S) - przepisy części ogólnej KW nie mają zastosowania do wykroczeń skarbowych ; jedyny wyjątek określa art. 186 § 5 KKS (art. 46 KKS) PROCEDURA - w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w zasadzie stosuje się odpowiednio (tzn. bez zmian, z koniecznymi zmianami albo brak zastosowania) przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli - wyjątkowo - przepisy KKS nie stanowią inaczej (art. 113 § 1 KKS); Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - Tytuł II KKS EGZEKUCJA - do wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio (zasada) przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli przepisy KKS nie stanowią inaczej (wyjątek) (art. 178 § 1 KKS) Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - Tytuł III KKS Warunki konieczne odpowiedzialności karnej skarbowej określają przepisy art. 1 KKS l „Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.” (art. 1 § 1 KKS) ( nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori

(…)

… działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska (art. 34 § 1-2 + 5 KKS)
Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS)
Pozbawienie praw publicznych (art. 34 § 1 + 3 + 5 KKS)
Za wykroczenia skarbowe (art. 47 § 2 KKS):
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Przepadek przedmiotów (art. 49 KKS)
Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku…
… przepadek: przedmiotów oraz korzyści majątkowej uzyskanej chociażby pośrednio z popełnienia czynu zabronionego; gdy brak przedmiotów/korzyści majątkowej - przepadek równowartości przedmiotów/korzyści majątkowej (art.8 uopz)
-orzekane fakultatywnie: podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz zakazy: promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług…
… skarbowych przewidziana także karalność usiłowania (art. 21 KKS) + nie we wszystkich przypadkach + uwaga! „czynny żal” na etapie usiłowania bez warunku „dobrowolności”
FORMY ZJAWISKOWE
lzawsze karalne formy sprawcze: sprawstwo + współsprawstwo + sprawstwo kierownicze (sensu stricto i polecające)(art. 9 § 1 i 2 KKS)
lw przypadku przestępstw skarbowych karalne również formy niesprawcze: podżeganie…
… - nie można go przesłuchać w charakterze świadka- art. 125 § 4 KKS)
Instytucja degresji karania; dotyczy każdego wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego, bez względu na jego ciężar
Sprawca wykroczenia skarbowego albo przestępstwa skarbowego, który przejawi czynny żal”, „nie podlega karze”, co oznacza, że nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania karnego skarbowego.
PRZESŁANKI:
Pozytywne (art. 16 § 1 - 3 KKS…
… DO ODPOWIEDZIALNOŚCI POSIŁKOWEJ
INTERWENIENT
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIE SKARBOWE
OSKARŻYCIEL PUBLICZNY
OSKARŻONY INTERWENIENT
Organy postępowania przygotowawczego (art. 118 KKS):
- finansowe: urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny (nadrzędne - izba skarbowa, izba celna, Minister Finansów) - niefinansowe: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria…
… SIĘ PO WNIESIENIU DO SĄDU AKTU OSKARŻENIA; W TOKU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM USTALONO JEGO MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB POBYTU
OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ OBROŃCY Z URZĘDU; ZASKARŻALNE - TRYB W ART. 177 KKS
Podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialność za czyn zabroniony jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe - wymienione w zamkniętym katalogu (art. 16 uopz); ich popełnienie może generować następczą odpowiedzialność podmiotu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz