Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony - strona 1 Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony - strona 2 Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony - strona 3

Fragment notatki:

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego Czyn zabroniony - zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. (art. 53 § 2 KKS)bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu wyzszym niż znikomy
WYKROCZENIE SKARBOWE Czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. (art. 53 § 3 KKS)
W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi to wykroczenie skarbowe zawierające niski stopień społecznej szkodliwości. (art. 53 § 8 KKS) 2.Formy stadialne i formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa i wykroczenia I. Formy zjawiskowe SPRAWSTWO - ma miejsce wówczas , kiedy osoba swoim zachowaniem wypełnia znamiona czynu zabronionego tj. dopuszcza się przestępstwa  bądź wykroczenia skarbowego . Wypełnienie znamion przez tę osobę następuje samodzielnie bez udziału innych osób , szczególną formą odpowiedzialności za sprawstwo na gruncie KKS jest niedopełnienie obowiązków nadzoru ( art. 84 , 96 , 111 , 104 ) 
WSPÓŁSPRAWSTW O - polega na wypełnieniu znamion czynu zabronionego wspólnie i w porozumieniu z inną osobą . Kluczowe znaczenie dla istnienia współsprawstwa to istnienie porozumienia . To porozumienie powinno być zawarte przed bądź w trakcie czynu zabronionego .
Sprawstwo równoległe - ma miejsce wówczas , kiedy 2 lub więcej osób dopuszcza się w tym samym czasie i w tym samym miejscu czynu zabronionego bez nawiązania porozumienia . Może one polegać na wypełnieniu znamion czynu zabronionego przez wszystkie osoby , które nawiązały porozumienie , inaczej mówiąc każde znamię ustawowe przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego musi zostać popełnione przez każdego współdziałającego. Jest to nietypowa sytuacja , jednak może być tak , że jeden ze współdziałających nie wypełnia wszystkich znamion czynu zabronionego lecz tylko niektóre , jednakże wykonane przez niego czynności mają istotne znaczenie dla dokonania czynu zabronionego, istotne przyczynienie się współdziałającego powoduje , że będzie ponosił on odpowiedzialność jako współsprawca przestępstwa a nie pomocnik . Odmianą współsprawstwa jest współsprawstwo suksetywne , następuje wówczas , gdy czyn zabroniony jest już dokonany przez 1 osobę a w trakcie dokonywania tego czynu następuje zawiązanie porozumienia. 


(…)

…:
przepadku przedmiotu art.22 § 2.2 ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu art.22 § 2
zakazu prowadzenia działalności gospo. , zajmowania stanowiska , wykonywania zawodu art.22 § 2.5
podanie wyroku do publicznej wiadomości
Jeżeli osoba pozostająca w niepoczytalności ograniczającej popełnia wykroczenie sąd odstępuje od wymierzenia kary lub środka karnego przewidzianego w art. 47 § 2.2 i 3…
…), ponadto tę karę można wymierzyć na podstawie art. 26 $ 1 w szczególności jest to możliwe wtedy , gdy obok kary ograniczenia wolności są wymienione środki karne takie jak : przepadek przedmiotu , zakaz prowadzenia działalności gospodarczej , zakaz wykonywania zawodu bądź stanowiska , podanie wyroku do publicznej wiadomości , ponadto obok kary ograniczenia wolności , jeżeli wymierzamy zamiast kary…
… prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska (art. 34 § 1-2 + 5 KKS)
Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS)
Pozbawienie praw publicznych (art. 34 § 1 + 3 + 5 KKS)
Za wykroczenia skarbowe (art. 47 § 2 KKS):
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Przepadek przedmiotów (art. 49 KKS)
Ściągnięcie równowartości pieniężnej…
… , jeżeli gdy pozostaje w błędzie usprawiedliwionym.
Odpowiedzialność w przypadku błędu nieusprawiedliwionego w przypadku przestępstw skarbowych sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary , w przypadku wykroczeń sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego tj. w błędzie kwalifikowanym.
Osoba nie może powołać się na ten błąd skutecznie jednak z ustaleń wynika ze sprawca nie starał się w sposób należyty…
…) Na nich scedowane szereg uprawnień. Mogą występować jako oskarżyciele publiczni. W postępowaniu uproszczonym przygotowują i wnoszą akt oskarżenia. W postępowaniu zwyczajnym przygotowują akt oskarżenia i przesyłają prokuratorowi wraz z zebranymi dowodami. Mogą występować jako oskarżyciele publiczni obok prokuratora
- niefinansowe: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa…
… na ... Nie można od podatnika wymagać więcej niż od przedstawionego sprawozdania.
Błąd kwalifikowany
W KK nie ma okoliczności wyłączających bezprawność - okol. wyłącz.  bezprawność ( kontratyp )np. stan wyższej konieczności  , obrona konieczna.
Recypuje ona z prawa karnego eksperyment ekonomiczny lub poznawczy poprzez regulację art. 20 § 5 w związku z art. 27 § 1 KK.
Przesłanki eksperymentu :
Działanie w celu przeprowadzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz