Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna - strona 1 Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna - strona 2 Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna - strona 3

Fragment notatki:

Prawo karne skarbowe jest to wyspecjalizowana gałąź prawa, ukształtowana na pograniczu prawa karnego, finansowego, administracyjnego i cywilnego. Prawo karne skarbowe określa jakie czyny są przestępstwami lub wykroczeniami skarbowymi i ustala zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary i inne środki, a także postępowanie powołanych do tego organów i wykorzystywanie ich rozstrzygnięć. Prawo karne skarbowe ma na celu ochronę finansów publicznych, budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Prawo karne skarbowe dąży do tego aby została zwrócona uszczuplona należność publiczno - prawna.
Należność publiczno-prawna W rozumieniu kodeksu jest to należność państwowa lub samorządowa będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna. Należnością samorządową jest podatek stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną w tym podatkiem jest także należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie , w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, chyba że kodeks stanowi inaczej.
Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu , w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.
Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.
Na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko , kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej. W stosunku do sprawcy, który popełnił przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary lub środka karnego stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.
Zasada Nullum Crimen Sine Lege - „Nie ma przestępstwa/kary bez obowiązującej ustawy” Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym składnikiem idei państwa prawa. Wynikają z niej szczegółowe przesłanki :
- prawo karne musi być prawem pisanym i zawartym w ustawie


(…)

… FAKULTATYWNIE)
odstąpienie od wymierzenia kary jako bonus za specyficzny „czynny żal” - art. 57 § 2 KKS oraz art. 77 § 4 i 5 KKS
odstąpienie od wymierzenia kary jako wariant nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwo skarbowe (art. 36 § 1 pkt. 2 i 3 KKS)
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - poczytalność ograniczona (art. 11 § 2 i 3 KKS); wykroczenia skarbowe - nieusprawiedliwiony błąd…
… za przypisane sprawcy przestępstwo skarbowe. Sąd może także zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.
3) błąd co do faktu -błąd co do prawa
-błąd co do ustawowych znamion
-błąd co do kontratypu
4) ryzyko nowatorstwa (kontratyp eksperymentu) 5) rozkaz przełożonego
4. Katalog kar za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
- Za wykroczenie skarbowe…
… od 3 miesięcy go 2 x GG + fakultatywna grzywna do GG + ½ GG
9. Nadzwyczajne złagodzenie kary (ART. 36 KKS)
Instytucja degresji karania; stosowana jedynie wobec sprawcy przestępstwa skarbowego; uregulowana w ART. 36 KKS
Istota: sąd wymierza sprawcy przestępstwa skarbowego karę łagodniejszą od przewidzianej za popełnione przestępstwo skarbowe.
Niewiele w KKS samoistnych podstaw do zastosowania tej instytucji (brak ich w przepisach art. 36 KKS) - art. 20 § 2 KKS recypuje przepisy art. 60 § 1 i § 2 KK;
Przesłanki stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - art. 60 § 1 KK - wypadki przewidziane w ustawie + młodociany i art. 60 § 2 KK - zawsze, gdy sąd uzna to za konieczne). Wypadki przewidziane w KKS: art. 10 § 5 KKS - nieusprawiedliwiony błąd co do prawa i kontratypu; art. 11 § 2 KKS - poczytalność…
… majątkowej (art. 33 KKS)
Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej (art. 33 KKS)
Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska (art. 34 § 1-2 + 5 KKS)
Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS)
Pozbawienie praw publicznych (art. 34 § 1 + 3 + 5 KKS)
Za wykroczenia skarbowe (art. 47 § 2 KKS…
… przygotowawczego (art. 118 KKS):
- finansowe: urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny (nadrzędne - izba skarbowa, izba celna, Minister Finansów) - niefinansowe: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne (nadrzędne - prokurator; prokurator wojskowy) (art. 53 § 37 - 39 KKS)
Przeważnie postępowanie przygotowawcze prowadzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz