Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - omówienie  - strona 1 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - omówienie  - strona 2 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jako środek karny Do 1998r. występowała ona pod nazwą „dobrowolnego poddania się karze”. Nowelizacja zakwalifikowała dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do kategorii środków karnych.
Jest instytucją, której prawo karne skarbowe dopracowało się samodzielnie i która nie została przeję­ta z prawa karnego powszechnego. Obecnie literatura karnoskarbowa wyróżnia trzy instytucje konsensual­nego załatwiania spraw karnoskarbowych: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności skazanie bez rozprawy skróconej rozprawy
Przywileje zawarte w tych trzech instytucjach, zaoferowane sprawcy czynu zmniejsza­ją się odwrotnie proporcjonalnie do wydłużającego się czasu poświęcanego przez organy procesowe na prowadzenie postępowania w danej sprawie. Warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
Waru­nek uiszczenia kwoty odpowiadającej co najmniej najniższej karze grzyw­ny grożącej za dany czyn zabroniony. W orzeczeniu zezwalającym na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sąd orzeka m.in. tytułem kary grzywny kwotę nie wyższą niż uiszczona przez sprawcę .
Nie jest to instytucja zupełnie uznaniowa. Jej dobrowolność i fakultatywność nie oznaczają dowolności w jej stosowaniu. Decyzja udzielania zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowie­dzialności leży wyłącznie w gestii sądu, zaś poprzedzające ją negocjacje ze sprawcą mogą być prowadzone wyłącznie w finansowym organie po­stępowania przygotowawczego.
Wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie mogą budzić wątpliwości. Wymóg ten, dotyczyć jednak musi także siłą rzeczy finansowego organu postępowania przygotowawczego, to ten organ występuje bowiem do sądu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a uzasadnienie takiego wniosku powinno wskazywać m.in. dowody świadczące o tym, że wina i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości .
Kolejne warunki adresowane do sprawcy są następujące:
uiszczenie wymagalnej należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;
uiszczenie kwoty odpowiadającej co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn, aczkolwiek w toku negocjacji z finansowym orga­nem dochodzenia organ ten może uzależnić wniesienie do sądu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności od uiszcze­nia jeszcze dodatkowej kwoty, nieprzekraczającej jednak łącznie z już uiszczoną wysokości połowy sumy odpowiadającej górnej granicy usta­wowego zagrożenia w danym przypadku (art. 146 § 2 pkt 1 KKS);

(…)

… (wytwa­rzania, posiadania, obrotu itp.) lub które zostały specjalnie przy sposobione do popełnienia czynu zabronionego. Jest możliwe tylko w sprawach zagrożonych wyłącznie grzywną (tym sa­mym zawsze może ono dotyczyć wykroczeń skarbowych)
Nie jest nato­miast możliwe, nawet jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone wy­łącznie grzywną, ale popełniono je w warunkach stanowiących podstawę do nadzwyczajnego obostrzenia kary, wreszcie nie jest także możliwe, gdy zgłoszono interwencję (czyli roszczenie) co do przedmiotów podlegają­cych przepadkowi, chyba że interwencja zostanie cofnięta do czasu wnie­sienia aktu oskarżenia do sądu. Sąd, udzielając zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, orzeka „tytułem kary grzywny" kwotę nie wyższą niż uiszczona przez sprawcę w wyniku negocjacji z fi­nansowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz