Charakterystyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze  - strona 1 Charakterystyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze  - strona 2 Charakterystyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze  - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych Orga­ny postępowania przygotowawczego:
urząd skarbowy, ins­pektora kontroli skarbowej, urząd celny, Straż Graniczną, Policję, Agen­cję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne Żandarmerię Wojskową prokuratora. Prokurator posiada szczególną pozycję wśród organów postępowania przygotowawczego. Strzeżenie pra­worządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
Jest on legitymo­wany do prowadzenia postępowania przygotowawczego w każdej sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, podczas gdy upraw­nienie innych organów do kierowania postępowaniem przygotowawczym podlega ograniczeniu. Kompetencje prokuratora do sprawowa­nia nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym , do dokonywania czynności procesowych, które niezależnie od organu kie­rującego postępowaniem przygotowawczym, są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji omanu prokuratorskiego Może wykonywać nadzór obok organu nadrzędnego nad wskazanymi organami postępowania przygotowawczego.
Do przejęcia każdej sprawy do osobistego prowadzenia
W procesie karnym skarbowym organem procesowym jest prokurator. Prokuratura jest zorganizowana na zasadach jednolitości, centralizmu, hierarchicznego podporządkowania oraz jednolitości i niepodzielności prokuratury.
Dwie zasady dotyczące sfery działania tej instytu­cji, a mianowicie:
zasada substytucji, w myśl której prokurator wyższego rzędu może zlecić czynność prokuratorowi podwładnemu
zasada dewolucji, zakładająca możliwość przejęcia przez prokurato­ra wyższego rzędu do osobistego wykonania każdej czynności, która w myśl obowiązujących przepisów należy do prokuratora niższego rzę­du: zasada ta ma charakter bezwzględny, nieprzewidujący wyjątków. zasada indyferencji, dla skuteczności czyn­ności procesowej nie ma znaczenia, który z prokuratorów jej dokonuje.. finansowe organy postępowania przygotowawczego, do których na­leżą: urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej oraz urząd celny niefinansowe organy postępowania przygotowawczego, do których zaliczają się: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa We­wnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Żandarmeria Woj­skowa.
Jeżeli proces karny skarbowy w pierwszym stadium prowadzi niefinansowy organ postępowania przygotowawczego, funkcję nadzoru pełni pro­kurator lub prokurator wojskowy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz