Właściwośćorganów postępowania przygotowawczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwośćorganów postępowania przygotowawczego - strona 1 Właściwośćorganów postępowania przygotowawczego - strona 2 Właściwośćorganów postępowania przygotowawczego - strona 3

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO Finansowe organy postępowania: Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe są:
urząd skarbowy,
Inspektor kontroli skarbowej,
urząd celny,
Straż Graniczna,
Policja,
Żandarmeria Wojskowa.
Organami p.p. w sprawach o przestępstwa skarbowe są również ABW i CBA. Finansowe organy postępowania przygotowawczego stanowią: urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny. (f.o.p.p.) Urząd celny: Prowadzi postępowanie przygotowawcze we wszystkich sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w:
- art. 63-75 (przestępstwa i wykroczenia akcyzowe)
- art. 86-96 (przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami)
- art. 106h (wykroczenie utrudniania kontroli dewizowej). Prowadzi postępowanie przygotowawcze we wszystkich sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania z:
- art. 99 k.k.s. (nielegalny wywóz lub wysyłanie wartości dewizowych),
- art. 100 k.k.s. ( nielegalny transfer środków płatniczych),
- art. 106e k.k.s. ( nieudzielenie wyjaśnień podczas kontroli dewizowej),
- art. 106f k.k.s. (niezgłoszenie przywozu określonych wartości),
- art. 106g k.k.s. (nieokazanie dokumentów),
- art. 106k k.k.s. (nieprzedstawienie dokumentów bankowi).
Prowadzi postępowanie przygotowawcze we wszystkich sprawach z zakresu swojego działania z:
- art. 54 k.k.s. (uchylanie się od opodatkowania),
- art. 56. k.k.s. (oszustwo podatkowe),
- art. 57 k.k.s (nieterminowe płacenie podatku),
- art. 76 k.k.s. (narażenie na nienależny zwrot podatku),
- art. 80 k.k.s. (naruszenie obowiązków informacyjnych),
- art. 83 k.k.s. (niedopełnienie nadzoru),
- art. 107 k.k.s. (nielegalne urządzenie do prowadzenia gier i zakładów)
- art. 107a k.k.s. (urządzanie gier podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu),
- art. 109 do art. 111 k.k.s. (przestępstwa dotyczące nielegalnych gier i zakładów). Urząd skarbowy: Prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Zakres przedmiotowy do prowadzenia p.p. jest wyznaczony przez sprawy, które nie należą do właściwości urzędu celnego.
Inspektor kontroli skarbowej: Prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej. f.o.p. mogą wszczynać również p.p. w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe nienależące do ich właściwości, z tym, że po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia właściwemu organowi.

(…)

… nienależące do ich właściwości, z tym, że po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia właściwemu organowi.
Niefinansowe organy postępowania:
Niefinansowe organy postępowania przygotowawczego stanowią: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne. (n.o.p.p.)
Straż Graniczna:
Uprawniona do prowadzenia p.p. w sprawach…
… przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. CBA:
Uprawniona do prowadzenia p.p. w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w zakresie swojej działalności.
Straż Graniczna, Policja, i ABW w razie wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego zawiadamiają o tym niezwłocznie właściwe f.o.p.p. przez przesłanie odpisu postanowienia o wszczęciu.
Żandarmeria Wojskowa o wszczęciu p.p. zawiadamia właściwego prokuratora wojskowego.
Prokurator:
Prokurator prowadzi p.p. w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, jeżeli ustawa tak stanowi.
Prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, gdy:
- osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, ABW, Agencji Wywiadu, lub CBA,
- osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, f.o.p.p. lub organu…

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
Finansowe organy postępowania:
Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe są:
urząd skarbowy,
Inspektor kontroli skarbowej,
urząd celny,
Straż Graniczna,
Policja,
Żandarmeria Wojskowa.
Organami p.p. w sprawach o przestępstwa skarbowe są również ABW i CBA.
Finansowe organy postępowania przygotowawczego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz