grzywna za przestępstwo skarbowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
grzywna za przestępstwo skarbowe  - omówienie  - strona 1 grzywna za przestępstwo skarbowe  - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Czy grzywna za przestępstwo skarbowe może mieć charakter kompensacyjny. Mamy kompensację w znaczeniu węższym i szerszym. W węższym ozna­cza ona naprawienie szkody pokrzywdzonemu. Grzywna orzekana jest na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli jednak chodzi o przestępstwa skarbowe, to grzyw­na za te czyny orzekana jest właśnie na rzecz pokrzywdzonego, gdy jest nim Skarb Państwa
W szerokim oznacza naprawienie wszelkich szkód wyrządzo­nych przestępstwem, w tym także szkody poniesionej przez społeczeń­stwo
Orzeczenie zapadłe w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie zwalnia od obo­wiązku uiszczenia należności publicznoprawnej. Dopiero gdy podmiot zo­bowiązany w myśl prawa podatkowego obowiązku tego nie wykona i nie da się go także wyegzekwować w postępowaniu egzekucyjnym, wówczas może wchodzić w grę kompensacyjna funkcja grzywny. Uiszczenie uszczuplonej na­leżności publicznoprawnej pozwala na zastosowanie następujących środ­ków redukcji, aż do wyłączenia odpowiedzialności:
w ramach czynnego żalu wyłącza karalność pozwala na zastosowanie dobrowolnego poddania się odpowiedzial­ności pozwala sądowi odstąpić od wymierzania kary lub środka karnego, np. w przypadku uporczywego niepłacenia podatku lub nieodprowadzenia pobranego podatku pozwala uznać za wykonaną karę ograniczenia wolności orzeczoną za­miast pozbawienia wolności zapobiega zasadniczo przepadkowi przedmiotów, których dotyczy pozwala na zastosowanie szczególnego trybu nadzwyczajnego złago­dzenia kary a także na nadzwyczajne złagodzenie kary płatnikowi za nieodprowadzenie pobranego podatku zapobiega w pewnych przypadkach nadzwyczajnemu obostrzeniu kary jest elementem instytucji probacyjnych: warunkowego umorzenia, za­wieszenia kary i zwolnienia pozwala na skazanie bez rozprawy pozwala na zastosowanie tzw. skróconej rozprawy Obecnie stosowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego nakłada­jące obowiązek lub warunek uiszczenia należności publicznopraw­nej wyraźnie stanowią, że chodzi wyłącznie o należność wymagalną i rzeczywiście uszczuploną czynem zabronionym, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz