Prawo karno skarbowe konspekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karno skarbowe konspekt - strona 1 Prawo karno skarbowe konspekt - strona 2 Prawo karno skarbowe konspekt - strona 3

Fragment notatki:

CZĘŚĆ MATERIALNA
Prawo karne skarbowe jest wyspecjalizowaną gałęzią prawa ukształtowaną na pograniczu prawa i postępowania cywilnego, karnego, finansowego i administracyjnego. Samodzielnie reguluje ono zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (celne, dewizowe, podatkowe, w zakresie gier i zakładów) ale w części proceduralnej stosuje się przepisy KPK i KKW. Określa jakie czyny są przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym, ustala zasady odpowiedzialności za te czyny oraz przewiduje kary i inne środki, a także reguluje postępowanie powołanych do tego organów i wykonywanie ich rozstrzygnięć. Przedmiotem jego ochrony jest interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek Wspólnot, jednostek samorz. Terytorialnego i ich porządek finansowy. Podstawowym zadaniem prawa karnego jest odebrać to co zostało uszczuplone z majątku państwa, nawet kosztem ukarania za przestępstwo skarbowe.
Kodeks karny skarbowy w odróżnieniu od kodeksu karnego ma charakter zamknięty tzn. że przepisy ogólne maja zastosowanie tylko do czynów w nim wyszczególnionych.
Zasady odpowiedzialności karnej: nie ma przestępstwa bez ustawy,
nie ma kary bez ustawy,
źródłem prawa karnego skarbowego jest prawo pisane w randze ustawy,
przepis musi być ściśle określony i nie zezwalający na dowolną interpretację,
zakaz stosowania analogii,
lex retro non agit - prawo nie działa wstecz, chyba że jest korzystniejsze art.2,
przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym jest tylko czyn zabroniony o społecznej szkodliwości większej niż znikoma,
nie ma odpowiedzialności karnej bez winy w czasie czynu,
odpowiedzialność karna ma miejsce gdy czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,
myśl, idea, zamiar, przygotowanie i usiłowanie nie jest w KKS karalne,
zasada terytorialności art.3 - terytorium RP, polski statek wodny lub powietrzny, także za granicą jeśli przeciwko interesom RP,
czyn zabroniony to zachowanie o znamionach określonych w Kodeksie, choćby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Przestępstwo skarbowe - czyn zabroniony, bezprawny, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, zabroniony przez obowiązujący KKS pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
Wykroczenie skarbowe - czyn zabroniony przez KKS pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, ustalonego na podstawie ustawy z 10.X.06 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zasadnicza różnica między przestępstwem a wykroczeniem polega na:
odmienności grożącej kary - przy wykroczeniach tylko kara grzywny wyrażona kwotowo, choć w praktyce może się zdarzyć, że będzie ona wyższa od grzywny za przestępstwo,


(…)

… stanowiska sad może orzec gdy sprawca nadużył stanowiska lub zawodu. Zakazy pełnia funkcje ochronne. Orzekane są na okres od 1 do 5 lat (34par4).
podanie wyroku do publicznej wiadomości art.,
środek ten zawiera w sobie element kary na czci. Można go orzekać w związku z którakolwiek orzeczoną karą i w związku z każdym rodzajem przestępstwa skarbowego. Orzekanie tego środka jest zawsze fakultatywne…
…. 34par3 (38par 1i2) - w sytuacji nadzwyczajnego obostrzenia kary i tylko w razie skazania na karę pozbawienia wolności powyżej 3 lat. Orzeka się na czas od 1 do 5 lat. Upływ kary nie powoduje restytucji utraconych praw a jedynie możliwość powrotu zdolności do ich uzyskania.
środki związane z poddaniem sprawcy próbie: warunkowe umorzenie postępowania, zawieszenie wykonania kary, zwolnienie.
warunkowe…
… uszczuplonej lub narażonej należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu, motywacje sprawcy, stopień naruszenia reguły ostrożności.
brak czynu
Okoliczności wyłączające karalność za czyn:
przedawnienie,
czynny żal,
odstąpienie od wymierzenia kary,
zgon sprawcy.
Formy stadialne.
Stadialne czyli usiłowanie i przygotowanie karalne są tylko wtedy gdy kodeks tak stanowi. W stadium usiłowania…
… ukarania sprawcy.
Instytucja zaniechania ukarania sprawcy związana jest z fiskalnym wymiarem prawa karnego skarbowego, gdzie ważniejsze od ukarania sprawcy jest zaspokojenie interesów finansowych państwa czy wspólnot.
czynny żal art. 16
Zapewnia bezkarność sprawcy każdego przestępstwa i wykroczenia skarbowego jeżeli: po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ ścigania; ujawnił całą prawdę…
… oraz powtórzonych przed upływem okresu do zatarcia, zatracie może nastąpić tylko dla wszystkich czynów jednocześnie (art.52par3).
Przywrócenie praw art.191
Polega na odzyskaniu utraconych praw publicznych lub uwolnieniu od zakazu (art.22par2pkt5i7). Przywrócenie następuje po upływie ustalonego czasu lub na skutek ułaskawienia. Sąd może orzec wcześniejsze przywrócenie praw jeśli upłynęła co najmniej połowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz