Hydrologia i hydrogeologia - strona 2

Analiza granulometryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2254

Analiza granulometryczna       OPIS TEORETYCZNY  Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu  zawartości w nim poszczególnych frakcji. Badanie uziarnienia gruntów  niespoistych wykonuje się metodą sitową, a w ...

Analiza makroskopowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617

Analiza makroskopowa    OPIS TEORETYCZNY  Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i  niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Badania te wykonuje się  w terenie i laboratorium. Wykonuje się je zawsze, bez względu na ostateczny  zakres dokumentacji badawcz...

Siatka hydrodynamiczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 parametr charakterystyczny - u 0.1 1 10 F u n k c ja  c h a ra k te ry s ty c z n a  -  W (u ) Wykres funkcji charakterystycznej studni W(u) 1 10 100 1000 1/t  0.01 0.1 1 10 D e p re s ja  -  S  [ m ] ...

Hydrologia i hydrogeologia-1 sprawdzian 2010

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 609

1. Na podstawie wyników analizy sitowej gruntu zestawionych w tabeli narysować wykres uziarnienia oraz obliczyć wartość wskaźnika różnoziarnistości oraz wartość współczynnika filtra...

Uskoki i fałdy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Uskoki i fałdy W czasie deformowania skały mogą podlegać zarówno łamaniu jak i wyginaniu, co w pierwszym przypadku prowadzi do powstania uskoków, a w drugim fałd. Uskoki są pęknięciami w ziemi wzdłuż których dokonał się względny ruch mas skalnych. Przemieszczenie mas skalnych można sklasyfikować we...

Wody strefy aeracji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Wody strefu aeracji: Strefa aeracji- (inaczej strefa napowietrzenia) strefa pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód podziemnych. Wolne przestrzenie pomiędzy ska...

Hydrologia i hydrogeologia-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1106

Wymienić okresy ery kenozoicznej i Kenozoik: trzeciorzęd (65 mln - 1,87 mln) - neogen (24 mln - 1,87 mln): + pliocen (5,332 mln-1,806 mln) (iły poznańskie tłuste) + miocen (23,03 mln-5,332 mln) (margale z Opola, gips, sól (Wieliczka), piask...

Bezpośrednie ruchy masowe ziemi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Bezpośrednimi (naturalnymi) przyczyn powierzchniowych ruchów masowych są: - głębokie zwietrzenie skał i rozluźnienie utworów budujących zbocze - podcięcie erozyjne zbocza; - przeciążenie zbocza wodą opadową lub śniegiem - silne nawodnienie ...

Charakterystyka gruntów w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Charakterystyka gruntów w Polsce • Grunty skaliste występują głównie w obszarach górskich: Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim, Wyż. Śląskiej i Krak-Częst., G. Świętokrzyskich, na Wyż. Lubelskiej, w Karpatach. W tych obszarach występują na powierzchni lub pod warstwą zwietrzeliny. Na ogół stanowią dob...

Chronologia dziejów ziemi i budowa ziemi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

BUDOWA ZIEMI Badania geologiczne dowiodły, że Ziemia nie jest zbudowana z jednego materiału. Począwszy od powierzchni aż do środka Ziemi wyróżniamy 5 warstw różniących się między sobą składem mineralnym i ciężarem właściwym. Litosferę - czyli zewn. powłokę Ziemi sięgającą do głębokości ok. 70 km na...