Podstawy finansów - strona 2

note /search

Przychody i koszta - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

W bilansie banku jest na odwrót: najpierw są aktywa obrotowe, potem trwałe, w pasywach zaś pierwsze są zobowiązania, potem kapitał (fundusz) własny. Oprócz bilansu podstawowym składnikiem wyniku finansowego jest rachunek zysków i strat. ...

Publiczny system finansowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1456

System finansowy publiczny:  instytucje budżetowe (kontrola budżetów publicznych)  instrumenty fiskalne  publiczne instrumenty finansowe  instytucje fiskalne Cechy dobra publicznego:  niekonkurencyjność (podmioty nie muszą rywalizować o dobro publiczne)  nieodnawialność (podmiot ...

Podstawy finansów - pytania zaliczeniowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 840

Czym różni się akcja od obligacji 2. Funkcja finansów 3. Podstawowe kategorie finansowe a) Bilans b) Aktywa c) Pasywa d) Koszt e) Wydatek f) Przychód 4. Funkcje systemu finansowego a) Podukłady systemu finansowego b) Istota rynkowego i publicznego systemu finansowego i omówić ich ogniwa 5. Pieniądz ...

Podstawy finansów - zagadnienia omówione

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 798

SPIS ZAGADNIEŃ 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Finanse 1.2. Zasób pieniężny 1.3. Fundusz pieniężny 2. Kategorie zjawisk finansowych 2.1. Kryterium przedmiotowe 2.2. Kryterium podmiotowe 3. Różnice między finansami publicznymi i prywatnymi 4. Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityk...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

BUDŻET ZADANIOWY PODSTAWY PRAWNE BUDŻETU ZADANIOWEGO Ustawa z 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych określa: pojęcie budżetu zadaniowego, sposób prezentowania programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zasady nadzoru, kontroli efe...

Egzamin testowy z nauki o finansach

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1715

Egzamin testowy z przedmiotu : ,, Podstawy nauki o finansach ,, 1/2006 Które rodzaje strumieni pieniężnych zaliczamy do transferów: płace w sektorze prywatnym, renty, emerytury, składki na ubezpieczenie społeczne . Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych tj.: -

Pytania na zaliczenie - Danina publiczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1911

1.Czy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą : a)państwowe zakłady budżetowe b)samorządowe zakłady budżetowe c)NFZ d)samorządowe gospodarstwa pomocnicze 2.Czy do danin publicznych

Podstawy finansów - test

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2961

1. BRAK 2. Czy do strumieni pieniężnych ekwiwalentnych zaliczamy: a) płace w sektorze prywatnym b) ceny rynkowe c) płace w sektorze publicznym d) zasiłki 3. Czy ortodoksyjna teoria finansów publicznych zalecała, aby: a) budżet państwa był jak najmniejszy b) podatki mogą pełnić funkcję redystrybucy...

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1463

art. 9, 3, 5, 6, 11, 14, 15, 21, 23, 24, 34, 38, 48, 51, 72, 73, 74, 76, 86, 103, 109, 111, 112, 114, 122, 125, 138, 140, Art. 3. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem , w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publi...

Strumienie pieniężne i ich podział

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4935

Wykład 1 Literatura: D. i S. Kornik „Podstawy finansów” PWN W-wa 2004 L. Szyszko „Propedeutyka finansów” SGH W-wa 2004 S. Owsiak „Podstawy nauki o finansach” Z. Dobosiewicz „Wprowadzenie do finansów finansów bankowości” W-wa 2005 L. Oręziak „Finanse UE” PWN W-wa 2005 W. Bień „Zarządzanie fina...