Podstawy finansów - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy finansów - test - strona 1 Podstawy finansów - test - strona 2 Podstawy finansów - test - strona 3

Fragment notatki:

1. BRAK 2. Czy do strumieni pieniężnych ekwiwalentnych zaliczamy: a) płace w sektorze prywatnym b) ceny rynkowe c) płace w sektorze publicznym d) zasiłki
3. Czy ortodoksyjna teoria finansów publicznych zalecała, aby: a) budżet państwa był jak najmniejszy b) podatki mogą pełnić funkcję redystrybucyjną i stabilizacyjną
c) podatki realizują funkcję fiskalną d) pożyczki winny być jak najszybciej spłacane 4. Czy do zadań własnych gminy należą: a) geodezja
b) kartografia
c) pilnowanie ładu przestrzennego d) przeciwdziałanie bezrobociu
5. Czy do dochodów budżetu państwa zaliczamy: a) wpływy z podatku rolnego b) wpływy z podatku leśnego c) wpłaty z opłaty adiacenckiej d) wpłaty z zysku NBP 6. Czy zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem państwa metodą: a) brut to b) brutto zmodyfikowaną c) netto zmodyfikowaną d) netto 7. Czy do dochodów podatkowych gmin służących ustaleniu Wsk. „G” zalicza się wpływy z podatku: a) od spadku i darowizn b) od czynności cywilnoprawnych c) karty podatkowej d) nieruchomości 8. Czy część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych „G” jest: a) mniejszy niż 92% wskaźnik Gg 9. Czy nadwyżka finansowa to: a) zysk netto + amortyzacja b) zysk operacyjny - odsetki - podatek + amortyzacja
c) dywidenda + wzrost kapitału
d) zysk brutto + podatek dochodowy
10. Czy do aktywów zaliczamy: ( wszystkie odpowiedzi są ZŁE )
a) kapitały własne
b) zobowiązania długoterminowe
c) zobowiązania bieżące
d) zobowiązania średnioterminowe
11. Czy do pasywów zaliczamy: ( wszystkie odpowiedzi są ZŁE )
a) majątek trwały
b) zapasy
c) należności
d) gotówkę
12 . Czy wzór K/100 x d x t , gdzie K - oznacza kapitał, d - stopę procentową, t - czas wykorzystania kapitału oznacza: a) formułę obliczania odsetek prostych b) formułę obliczania odsetek złożonych
c) formułę na kapitalizację odsetek
d) formułę na dyskonto odsetek
13. Czy wzór Kp (1+d/100) n ,gdzie Kp - suma przyszłej płatności, d - stopa procentowa, n - liczba okresów, oznacza: a) formułę na dyskonto
b) formułę na inkonto
c) zdyskontowaną wartość przyszłej wartości d) kapitalizację odsetek
14. Czy relacje: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz