Pytania na zaliczenie - Danina publiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie - Danina publiczna - strona 1 Pytania na zaliczenie - Danina publiczna - strona 2 Pytania na zaliczenie - Danina publiczna - strona 3

Fragment notatki:

1.Czy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą : a)państwowe zakłady budżetowe b)samorządowe zakłady budżetowe c)NFZ d)samorządowe gospodarstwa pomocnicze 2.Czy do danin publicznych zaliczamy: a)wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych b)pożyczki c)kredyty d)depozyty w banku centralnym 3.Czy jednostki budżetowe rozliczają się z budżetem metodą : a)brutto b)netto c)netto zmodyfikowaną d)brutto zmodyfikowana 4.Czy państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu : a)wydatków publicznych na inwestycje b)wpłat na rzecz organizacji międzynarodowych c)składki członkowskiej na rzecz UE d)udzielanych poręczeń 5.Czy Wieloletni Plan Finansowy Państwa określa: a)prognozę dochodów i wydatków budżetu państwa b)prognozę deficytu budżetu państwa c)prognozę dochodów i wydatków budżetu środków europejskich d)kwotę państwowego długu publicznego 6.Czy dochodami budżetu państwa są : a)cła i podatki b)wpłata z zysku NBP c)śro dki europejskie d)dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe 7.Czy suma rezerw celowych nie może przekroczyć : a)1% wydatków budżetu b)2% wydatków budżetu c)3% wydatków budżetu d) 0.2% wydatków z budżetu 8.Realna wartość państwowego długu publi cznego wynosi: a)750 mld zł b)570 mld zł c)850 mld zł d)52 mld zł 9.Jezeli realna kwota państwowego długu publicznego (nie pamiętam dokładnej treści, ale chodzi o przypadek powyżej 60%-art. 86 ustawy o fin. Pub:)………. a)Rada ministrów, najpóźniej w terminie 1 miesiąca…… b)na kolejny rok nie przewiduje się deficytu budżetowego c)nie przewiduje się waloryzacji plac w sektorze publicznym
d)nie przewiduje się waloryzacji emerytur
10Czy kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej posiadają wsk aźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca : a)150% takiego wskaźnika dla kraju
b)95% takiego wskaźnika dla kraju
c)105% takiego wskaźnika dla kraju
d)250% takiego wskaźnika dla kraju
11.Czy do ustalania wskaźnika „G” dochodów podatkowych w gminach uwzględnia się wpływy :

(…)

… w gminach uwzględnia się wpływy :
a)podatku PIT
b)podatku CIT
c)podatku rolnego
d)podatku VAT
12. Co do środków własnych UE zalicza się:
a)środki obliczane na podstawie podatku VAT
b)środki obliczane na podstawie odsetek
c)środki obliczane na podstawie kar
d)środki obliczane na podstawie podatku rolnego 13. Czy wydatki majątkowe budżetu państwa obejmują:
a)wydatki na zakup akcji
b)wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
c)wydatki na inwestycje w państwowych jednostkach budżetowych
d)dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji i innych jednostkach sektora finansów publicznych
14. Czy wzrost stopy procentowej Banku Centralnego powoduje:
a)dewaluacje waluty krajowej
b)wzrost inflacji
c)poprawę sytuacji dla przedsiębiorców eksportujących d)spadek popytu na kredyty
15. Czy podstawą wymiaru podatku rolnego jest
a)ekonomiczna wartość użytkowa użytków rolnych
b)powierzchnia użytków rolnych w ha
c)powierzchnia gruntów pod stawami w ha fizycznych
d)powierzchnia lasów w ha fizycznych
odpowiedzi które przyniosły jednej os. 3+
1.b,c
2.a
3.a
4. żadna
5.a,c,d
6.a,b,c,d
7.c
8.b( ja bym nic nie zaznaczała, podkreślam że w poleceniu nie ma słowa około)
9.a,b
10. żadna (bo powinno być 92%)
11…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz