Ustawa o finansach publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o finansach publicznych - strona 1 Ustawa o finansach publicznych - strona 2 Ustawa o finansach publicznych - strona 3

Fragment notatki:

art. 9, 3, 5, 6, 11, 14, 15, 21, 23, 24, 34, 38, 48, 51, 72, 73, 74, 76, 86, 103, 109, 111, 112, 114, 122, 125, 138, 140, Art. 3. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem , w szczególności:
1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
5) zarządzanie środkami publicznymi;
6) zarządzanie długiem publicznym;
7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. Rozdział 2
Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych Art. 5. 1 . Środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne;
2) Środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
4) przychody budżetu państwa i budżetów JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych,
b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,
e) z innych operacji finansowych;
5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
2 . Dochodami publicznymi są: 1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek SP, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, JST, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansow publicznych wynika z odrębnych ustaw;
2) inne dochody budżetu państwa, JST oraz innych jednostek sektora finansow publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umow międzynarodowych;
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansow publicznych;
4) dochody z mienia jednostek sektora finansow publicznych, do ktorych zalicza się w szczegolności:
a) wpływy z umow najmu, dzierżawy i innych umow o podobnym charakterze,
b) odsetki od środkow na rachunkach bankowych,
c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierow wartościowych,
d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majatkowych;
5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansow publicznych;


(…)

… wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarzadzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarzadzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk…
… i funkcjonowaniem organow władzy publicznej i wykonywaniem zadań administracji rzadowej;
2) wydatkow na obsługę długu publicznego;
3) środkow własnych Unii śuropejskiej;
4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) subwencji ogolnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorzadu terytorialnego;
6) wydatkow na sfinansowanie zobowiazań wynikających z przyjętych…
… Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sadu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego wraz z wojewodzkimi sadami administracyjnymi, Krajowej Rady Sadownictwa, sadownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej…
… finansowego państwowego funduszu celowego nie moga powodowac zwiększenia dotacji z budżetu państwa.
11. Jeżeli państwowy fundusz celowy posiada zobowiązania wymagalne, w tym kredyty i pożyczki, zwiększenie przychodow w pierwszej kolejności przeznacza się na ich spłatę.
12. Zmiany kwot przychodow i kosztow państwowego funduszu celowego ujętych w planie finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ…
…) informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej,
c) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
7) udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji o przychodach i kosztach oraz o świadczeniodawcach realizujacych świadczenia opieki zdrowotnej, z ktorymi Fundusz zawarł umowy, o zakresie przedmiotowym umow oraz o sposobie ustalania ceny za zamowione świadczenia;
8…
… — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.
Art. 140. 1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogolna nie wyższa niż 0,2 % wydatkow budżetu.
2. W budżecie państwa moga byc tworzone rezerwy celowe:
1) na wydatki, ktorych szczegołowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz