Wieloletni plan finanosy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wieloletni plan finanosy - strona 1 Wieloletni plan finanosy - strona 2 Wieloletni plan finanosy - strona 3

Fragment notatki:


Wieloletni plan finansowy W sierpniu 2010 roku uchwałą RM przyjęto wieloletni plan finansowy państwa na lata 2010 - 2013 Obowiązek ten nałożono na RM ustawą o finansach publicznych. Roczne planowanie budżetowe jest zbyt krotkie dla realizowania jakiejkolwiek strategii, polityki finansowej - tą uchwałą wydłużono ten okres do lat czterech. W ciagu 2 miesiecy od momentu uchwalenia budzetu na 2011 RM dokona aktualizacji planu, aktualizacja będzie obejmowala 3 kolejne lata. Ta procedura będzie powtarzana corocznie. Będziemy mieli nieustannie 4 letni plan finansowy, bo corocznie będziemy dodawali kolejny rok w którym plan będzie obowiązywał. Publikowany w Monitorze Polskim, ma formę uchwaly, w związku z tym wydaje się ze ranga jest niewielka, jednak wiele elementow zawartych w tym planie jest wiążących -w szczególności RM nie może przedstawic Sejmowi projektu ustawy budżetowej w którym poziom deficytu bylby wiekszy od tego przyjetego w wieloletnim planie finansowym. To wydaje się duzym ograniczeniem, ale RM dano tyle wentylow bezpieczeństwa ze nie musi się ona tym ograniczeniem przejmowac. Po pierwsze plan jest aktualizowany corocznie, wiec co roku można ten poziom deficytu aktualizowac. Po drugie ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość uchwalenia deficytu wyższego niż w planie, ale RM musi przedstawic sejmowi "szczegółowe wyjaśnienie”. Wieloletni plan finansowy obejmuje w szczegolności: cele polityki gospodarczej i fiskalnej państwa, prognozę dochodów i wydatkow, przychodów i rozchodów budzetu na poszczególne lata. Obejmuje również kwestie państwowego długu publicznego, określa wydatki budżetu według zadań jakie państwo chciałoby w tych latach realizować. Aktualny plan opublikowany jest w Monitorze Polski 2010 nr 57. W 2013 roku deficyt ma wg tego planu wynieść 30 mld złotych, wiec zostanie znacznie ograniczony. Reguła wydatkowa - rząd wiążę z nią duże nadzieje co do zmniejszenia deficytu. Wzrost wydatków budżetowych będzie możliwy tylko o wskaźnik inflacji dodatkowo powiększony o 1 pkt procentowy. Od tej reguły szereg zrozumiałych wyjątków - np. obsługa długu publicznego - wydatki z tym związane muszą być ponoszone bez względu na to o ile rosną, wyjątkami są również świadczenia rodzinne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Nie ma co liczyć więc na duży wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej
17 grudnia sejm uchwalił ustawę budżetowa na rok 2011, skierowana jest do senatu. Deficyt wynosi 40 mld 200 mln złotych (deficyt budżetu państwa pomniejszony o deficyt budżetu środków europejskich (ten deficyt wynosi 15 mld ))
Wykonywanie budżetu Wykonywanie budżetu jako całości a wykonywanie poszczególnych zadań budżetowych


(…)

… jest do senatu. Deficyt wynosi 40 mld 200 mln złotych (deficyt budżetu państwa pomniejszony o deficyt budżetu środków europejskich (ten deficyt wynosi 15 mld ))
Wykonywanie budżetu
Wykonywanie budżetu jako całości a wykonywanie poszczególnych zadań budżetowych
Jako całości - to zadanie ministra finansów, ale kierownictwo nad prawidłowym wykonaniem należy do RM Jednostki sektora finansów publicznych
… może nastąpić w dwóch zupełnie niezależnych od siebie sytuacjach:
1.Dotyczy poszczególnych jednostek - jest związane z niegospodarną, nieefektywną działalnością tych jednostek, np. mają nadmiar niewykorzystanych środków. Decyzję o blokowaniu tych środków może podjąć minister finansów w zakresie całego budżetu z wyjątkiem części tzw. świętych krów. Decyzję o blokowaniu może podjąć też dysponent części…
… mają charakter inwestycyjny, prorozwojowy, dotyczy to nade wszystko infrastruktury
Inne podziały:
1. realne - polegają na realizowaniu zakupów (inwestycyjne i bieżące) ,obejmuje to również wydatki na wynagrodzenia
2. transferowe - przesuwanie środków z budżetu państwa do innych jednostek, transfer wewnętrzny ( do sektora finansów publicznych) i tranfery zewnętrzne (moga przybrać różne formy ,najważniejsza…
… fundament realizowania zadań budżetowych w Polsce. Przyznawana jest na realizację konkretnego zadania.Otrzymują je jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma jednostki w Polsce ktora takich dotacji by nie otrzymywala. Takie dotacje mogą również otrzymywać jednostki spoza sektora finansów publicznych. Przyznanie dotacji może mieć źródło wprost w przepisach powszechnie obowiązujących (przepisach…
… zamknięcia budżetu, sprawozdawczość
1.Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu. Przedstawia je RM, Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, jest za nie odpowiedzialna. Sprawozdanie musi być złożone do 31 maja. Swoim zakresem nawiązuje wprost do uzasadnienia ustawy budżetowej, w związku z powyższym zakres tego sprawozdania jest znacznie szersza niż treść ustawy budżetowej. Zawiera informacje o bezrobociu…
… przeniesien miedzy czesciami budzetu panstwa.
d)w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego RM w drodze rozporządzenia może dokonywać przeniesień wydatków między częściami i działami w celu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Gdy stan nadzwyczajny się konczy, to zmiany obowiązują tak długo az nie zostaną zmienione w odpowiednim trybie. Jeśli to nie nastąpiło a zostaly jakies…
… wypłate środków z funduszu unijnego. Ta wypłaya jest więc refinansowaniem wydatków przez polskiego beneficjenta. To refinansowanie trafia do budżetu panstwa, konkretnie do budżetu środków UE. Sam pomysł budżetu środków UE zakłada zapewnienie przepływu między budżetem UE a budżetem państwa i między budżetem państwa a jednostkami które realizują zadania w ramach programów unijnych. Cały ten mechanizm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz