ZASADY OPRACOWYWANIA, UCHWALANIA I WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZASADY OPRACOWYWANIA, UCHWALANIA I WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA - strona 1 ZASADY OPRACOWYWANIA, UCHWALANIA I WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA - strona 2 ZASADY OPRACOWYWANIA, UCHWALANIA I WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA - strona 3

Fragment notatki:


ROZDZIAŁ 5 ZASADY OPRACOWYWANIA, UCHWALANIA I WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA 5.1 Opracowywanie i uchwalanie budżetu państwa Dochody i wydatki budżetowe na dany rok Prace nad budżetem państwa:
1.Przygotowanie makroekonomicznej prognozy rozwoju gospodarczego na ten rok i dwa kolejne (tzw. prognozy kroczące) prognoza dochodów budżetowych ogółem i z podziałem na źródła;
Prognoza wpływów podatkowych wpływające do budżetu państwa i do budżetów JST
2.oszacowanie możliwego do sfinansowania deficytu budżetowego i długu publicznego, określenie źródeł finansowania; suma dochodów budżetu państwa i deficytu budżetowego to górny pułap wydatków państwa;
3.Rada Ministrów zatwierdza założenia (projekt) i do 15 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy: konsultacja Komisji Trójstronnej (3 tygodnie); 4. lipiec: Rada Ministrów zapoznaje się z opinią Komisji Trójstronnej; minister finansów przedstawia podział wydatków (tzw.limity budżetowe)
Budżet państwa: roczny plan dochodów i wydatków praz przychodów i rozchodów; opracowywany, wykonywany, uchwalany w cyklu rocznym.
Rozliczanie kasowe (przed wejściem do UE): liczyło się dochody, które rzeczywiście napłynęły; środki, które wpłynęły po 31 grudnia zaliczały się do następnego roku;jeśli nie wyda się środków przeznaczonych na dany rok wygasają one; dotacje od budżetu państwa trzeba zwrócić do 15 stycznia lub 7 dni po zakończeniu terminu na który były przyznane; dotacje na realizację zadań za granicą: do 28 lutego; Wyjątki: minister finansów robi zestawienie wydatków, załączone do projektu budżetu p., które nie wygasną z upływem roku budżetowego (m.in. wydatki inwestycyjne, środki zagraniczne);
Rozliczanie memoriałowe(od 2005) : środki przyznane dysponentowi, nie wydane przez niego, traktuje się jak wydatek budżetu państwa;
Przygotowanie budżetu przez rząd - prawo inicjatywy budżetowej: tylko rząd
- min.finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej, dołączone są plany dochodów i wydatków organów o ustawowo zagwarantowanej niezależności od admin. rządowej (Kancelaria Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Sądu Najwyższego, Trybunału, NIK, IPN „święte krowy”)
- Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, a do 30 września roku poprzedzającego przedstawia Sejmowi; (konsultacje z Trójstronną Komisją: 2 tygodnie oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego); spory o podział ustalonej kwoty wydatków (ok.80%-wydatki sztywne);
Podstawy gospodarki finansowej państwa (ustawa budżetowa, ustawa o prowizorium budżetowym, projekt ustawy budżetowej lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym) - gdy po wyborach parlamentarnych nowy rząd chce zmienić politykę budżetową może nie przedstawiać budżetu do 30 września, ale musi zrobić to do końca roku kalendarzowego;


(…)

… min.finansów) - min.finansów może za zgodą sejmowej Komisji Finansów Publicznych może utworzyć nową rezerwę celową i tam dać te środki
- min.finansów informuje niezwłocznie Radę Ministrów o blokowaniu (mogą uchylić decyzję)
- jeśli realizacja ustawy jest zagrożona, mogą na chwilę odblokować
5.4 Finansowanie inwestycji i programów wieloletnich
Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na realizację…
… Zawartość ustawy budżetowej i uzasadnienia budżetu
- ustawa określa prognozę dochodów i limity wydatków;
- zawiera ustalenia odnośnie: deficytu i źródeł jego pokrycia, limitów zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych, przychody i rozchody budżetu państwa, rozchody obejmujące prefinansowanie z UE, dotacje celowe dla JST na realizację zadań dot…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz