Budżet państwa - Dysponenci

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - Dysponenci  - strona 1 Budżet państwa - Dysponenci  - strona 2 Budżet państwa - Dysponenci  - strona 3

Fragment notatki:

Budżet państwa: Regulacje ustawy o finansach publicznych i zwyczajowe: Pracę nad budżetem rozpoczyna się już na przełomie lutego i marca. Opracowuje się wtedy projekt założeń budżetu. W kwietniu wydaje się notę budżetową  rozporządzenie Ministra Finansów określające tryb, terminy i sposób sporządzenia projektu. Materiały do projektu ustawy budżetowej opracowywane i przedstawiane Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem przedkłada się projekt założeń polityki pieniężnej. Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in. główne cele polityki społecznej i gospodarczej, założenia makroekonomiczne, przewidywane wykonanie budżetu, kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz szereg zestawień i omówień dotyczących aktywów i pasywów budżetu. W wyjątkowych wypadkach dochody i wydatki państwa na okres krótszy niż rok mogą być określone ustawą o prowizorium budżetowym. Konstytucja RP : Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego: Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:
- regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  opinia ta jest niewiążąca. Ad 2) Uchwalenie Budżet państwa: Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi, Senat nie może odrzucić ustawy. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o prowizorium budżetowym przedstawioną przez Marszałka Sejmu. Do ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym nie stosuje się prawa veta. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

(…)

…, ale też przekazywać dalej
- dysponenci II-ego stopnia - także mogą nie tylko wydatkować, ale przekazywać dalej, o ile istnieją jednostki im podległe
- dysponenci III-ego stopnia - mogą wyłącznie wykorzystywać, a nie przekazywać
Przykład: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (I stopień)  Komenda Główna Policji (II stopień)  szkoły policyjne (III stopień).
Na ogół występują wszystkie trzy stopnie…
… gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedury kontroli oraz zasady wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków;
  2)  wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa;
  3)  realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa;
  4)  przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu.
Tak naprawdę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz