Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet jednostki samorządu terytorialnego - strona 1 Budżet jednostki samorządu terytorialnego - strona 2 Budżet jednostki samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

art. 211 u.f.p.: 1. Budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego  jest  rocznym  planem  dochodów  i  wydatków  oraz  przychodów i rozchodów tej jednostki. 2. Budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego  jest  uchwalany na rok budżetowy. 3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 4. Uchwała budżetowa składa się z: 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) załączników.  Charakter prawny budżetu  Charakter prawny budżetu jednostki samorządu  jednostki samor terytorialnego  terytorialnego  budżet jednostki samorządu terytorialnego jest  specyficznym aktem prawnym  (akt  prawa  miejscowego/akt  prawa  wewnętrznego/akt  zarządzania  finansowego/innego rodzaju akt?)  budżet ≠ uchwała budżetowa Zasady budżetowe Zasady budżet  Zupełność  Równowaga  Roczny okres  Jawność  Jedność  Szczegółowość  Specjalizacja  Uprzedniość  Dochody i wydatki jednostki  Dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego  samorządu terytorialneg  art. 216 u.f.p.: 2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa odrębna  ustawa. 3. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na  realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: 1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami  jednostkom samorządu terytorialnego; 3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w  drodze umowy lub porozumienia; 4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu  terytorialnego ; 5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego; 6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  pkt. 2 i 3. Nadwyżka i deficyt w budżecie  Nadwyżka i deficyt w budżeci jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorial  Art. 217.  1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu  terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu  terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany  przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu  terytorialnego; 2) kredytów; 3) pożyczek; 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;

(…)

… terytorialnego
rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
3.   Do dochodów majątkowych zalicza się:
1)   dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2)   dochody ze sprzedaży majątku;
3)   dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności.
Wydatki bieżące i majątkowe
 art. 236 u.f.p.:
1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego…
… oznaczają: (…)
n− 2
n− 3
n− 3
n− 3
n− 3
Informacja o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego
Zawiera dane dotyczące przysługujących JST praw
własności, a także innych niż własność praw
majątkowych,
zwł.
ograniczonych
prawach
rzeczowych,
użytkowaniu
wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, a
także dane dotyczące posiadania, dane o zmianach w
stanie mienia komunalnego, dane o dochodach
uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i
innych praw majątkowych oraz z tytułu wykonywania
posiadania, a także inne dane i informacje o
zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
komunalnego.
Opracowywanie i uchwalanie
budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
 art. 233 u.f.p.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym,
3) o zmianie uchwały budżetowej
      – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki
samorządu terytorialnego.
art. 238 u.f.p.
1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i
przedkłada projekt uchwały budżetowej:
1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
      – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki
samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie
obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
2) inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
art. 239 u.f.p.
Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki
samorządu…
… wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Dochody bieżące i majątkowe
 art. 235 u.f.p.:
 1.   W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego
wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych
według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków…

wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego
rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
(…)
4.   W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i
rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza…
… stanowią inaczej] oraz art. 221
[organizacje pozarządowe – na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie].
Dokonywanie wydatków
nieprzewidzianych
 art. 256 u.f.p.
Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe
płatności wynikają z tytułów wykonawczych,
wyroków sądowych lub ugód, mogą być dokonywane
bez względu na poziom środków finansowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz