Jednostki sektora finansow publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki sektora finansow publicznych - strona 1 Jednostki sektora finansow publicznych - strona 2 Jednostki sektora finansow publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach publicznych, art. 8 – 32: • Jednostki budżetowe • Dochody własne (tylko    w  dwóch  rodzajach  jednostek  budżetowych) • Samorządowe zakłady budżetowe • Państwowe fundusze celowe • Agencje wykonawcze • Instytucje gospodarki budżetowej Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych: •Jednostki budżetowe • Dochody własne • Fundusze motywacyjne •Gospodarstwa pomocnicze •Zakłady budżetowe •Fundusze celowe Jednostka budżetowa Jednostka budżet • art. 11 u.f.p. -   definicja: „Jednostkami  budżetowymi  są  jednostki  organizacyjne  sektora  finansów  publicznych  nieposiadające  osobowości  prawnej,  które  pokrywają  swoje  wydatki  bezpośrednio  z  budżetu,  a  pobrane  dochody  odprowadzają  na  rachunek  odpowiednio  dochodów  budżetu  państwa  albo  budżetu  jednostki  samorządu terytorialnego”.  Jednostka budżetowa – Jednostka b charakterystyka: charakterysty  ścisłe powiązanie z budżetem;  brak własnych dochodów i wydatków, wszelkie swoje  wydatki jednostka pokrywa z budżetu, a uzyskiwane  przez siebie dochody odprowadza do budżetu;  brak osobowości prawnej, brak wyodrębnienia z  budżetu  działa na podstawie planu finansowego określającego  jej dochody i wydatki Tworzenie, łączenie, likwidacja  Tworzenie, łączenie, likwidacj jednostek budżetowych jednostek budżetowyc • Państwowe jednostki budżetowe:    ministrowie, kierownicy urzędów centralnych,  wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie  odrębnych ustaw, Prezes Rady Ministrów • Samorządowe jednostki budżetowe: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego Jednostka budżetowa – zmiany: Jednostka budżetowa – zmiany   (na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia  (na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 27 sier 2009 r.) 2009 r. • Likwidacja  gospodarstw  pomocniczych  przy  jednostkach  budżetowych (do dnia 31 grudnia 2010 r.), • Likwidacja  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  (wyjątki:  samorządowe  j.b.  prowadzące  działalność  określoną  w  ustawie  o  systemie  oświaty,  państwowe  j.b.  mające  siedzibę  poza  terytorium  RP  nadzorowane  przez  ministra właściwego do spraw zagranicznych), • Likwidacja  funduszy  motywacyjnych  jednostek  budżetowych (z dniem 30 czerwca 2010 r.). Gospodarstwa pomocnicze przy  Gospodarstwa pomocnicze pr

(…)

… z prowadzonej działalności do budżetu
państwa, będzie również mogła otrzymywać z budżetu państwa dotacje.

Agencjami wykonawczymi mają być [z dniem 1 stycznia 2012 r.] np. Agencja
Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego.
Instytucja gospodarki budżetowej…
… budżetowych, takich jak np. jednostki
organizacyjne Policji, Straży Granicznej, urzędach i izbach skarbowych,
urzędach kontroli skarbowej, organach służby celnej itp.
• Nowa ustawa o finansach publicznych nie przewiduje funkcjonowania w
jednostkach budżetowych funduszy motywacyjnych. Fundusze te uległy
likwidacji z dniem 30 czerwca 2010 r.
Rachunki dochodów własnych
jednostek budżetowych
• Dochodami własnymi…
… budżetowych, takich jak np. jednostki
organizacyjne Policji, Straży Granicznej, urzędach i izbach skarbowych,
urzędach kontroli skarbowej, organach służby celnej itp.
• Nowa ustawa o finansach publicznych nie przewiduje funkcjonowania w
jednostkach budżetowych funduszy motywacyjnych. Fundusze te uległy
likwidacji z dniem 30 czerwca 2010 r.
Rachunki dochodów własnych
jednostek budżetowych
• Dochodami własnymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz