Dług publiczny państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług publiczny państwa - strona 1 Dług publiczny państwa - strona 2 Dług publiczny państwa - strona 3

Fragment notatki:

Dług publiczny a deficyt budżetowy  Deficyt  budżetu:  Deficyt  budżetu  przewaga  wydatków  budżetu  nad  dochodami,  dotyczy  budżetu  w  danym  roku  budżetowym  Dług  publiczny:  Dług  publiczn suma  zobowiązań,  będąca  efektem  kumulowania  się  deficytów  budżetowych  w  poszczególnych latach Pojęcie państwowego długu  publicznego i długu Skarbu Państwa  Art. 73 ust. 1 u.f.p.:  „Państwowy  dług  publiczny  oblicza  się  jako  wartość  nominalną  zobowiązań  jednostek  sektora  finansów  publicznych  po  wyeliminowaniu  wzajemnych  zobowiązań między jednostkami tego sektora”. Dług Skarbu Państwa - wartość nominalna zadłużenia  Skarbu Państwa [art. 10 ust. 2 u.f.p. z 2005 r.] Konstytucyjne granice zadłużenia  art. 216 ust. 5 konstytucji RP: „ Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji  i  poręczeń  finansowych,  w  następstwie  których  państwowy  dług  publiczny  przekroczy  3/5  wartości  rocznego produktu krajowego brutto”. Zobowiązania składające się na  państwowy dług publiczny  art. 72 u.f.p.: „Państwowy  dług  publiczny  obejmuje  zobowiązania  sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1)  wyemitowanych  papierów  wartościowych  opiewających  na  wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a)  wynikających  z  odrębnych  ustaw  oraz  prawomocnych  orzeczeń  sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów  publicznych będącą dłużnikiem. Minister Finansów – kontrola nad  zadłużeniem sektora finansów  publicznych  art. 74 u.f.p.: „1.  Minister  Finansów  sprawuje  kontrolę  nad  sektorem  finansów  publicznych  w  zakresie  przestrzegania  zasady  stanowiącej,  że  państwowy  dług  publiczny  nie  może  przekroczyć  60%  wartości  rocznego  produktu  krajowego  brutto. 2.  Minister  Finansów  sprawuje  kontrolę  nad  stanem  długu  Skarbu Państwa w celu zapewnienia przestrzegania zasady, o  której mowa w ust. 1”.  art.  75  ust.  1  u.f.p.:  „Minister  Finansów  opracowuje  czteroletnią  strategię  zarządzania  długiem  Skarbu  Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny  (…)”. Finansowanie potrzeb  pożyczkowych państwa  Potrzeby pożyczkowe  państwa –  Potrzeby pożyczkowe  państwa  zapotrzebowanie na  środki  finansowe  niezbędne  do  sfinansowania 

(…)

… inny, niż bank, bez
określania celu w umowie pożyczki, nie musi być
oprocentowana.
Skarbowe papiery wartościowe
 art. 95 ust. 1 u.f.p.:
„1. Skarbowy papier wartościowy jest papierem
wartościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest
dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobowiązuje się
wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które
może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.
2. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub
wystawiane w granicach limitów określonych w ustawie
budżetowej.
3. Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za
zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów
wartościowych”.
Skarbowe papiery
wartościowe:
 bony skarbowe - krótkoterminowe papiery wartościowe
oferowane do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z
dyskontem i wykupywane według wartości nominalnej po
upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane
 obligacje skarbowe - papiery wartościowe oferowane do
sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowane w
postaci dyskonta lub odsetek
 skarbowe papiery oszczędnościowe - oferowane
do
sprzedaży osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym
organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom
Podmioty uprawnione do
wystawiania/emitowania skarbowych
papierów…
…) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
 Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą
zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać
poręczeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu
wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
 związane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz