Państwowy dług publiczny - Program sanacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy dług publiczny - Program sanacyjny - strona 1 Państwowy dług publiczny - Program sanacyjny - strona 2

Fragment notatki:

Państwowy dług publiczny
P.d.p. powstaje na skutek zaciągania przez podmioty sektora finansów publicznych zobowiązań, zazwyczaj w związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetowego. Może mieć formę emitowanych przez państwo papierów wartościowych, pożyczki bądź kredytu bankowego. Łączna kwota p.d.p. to nominalna wartość zobowiązań po wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów s.f.p. Zobowiązania te mogą być indeksowane i kapitalizowane. U.f.p. ogranicza wysokość p.d.p. do 60 % wartości rocznego PKB, za przestrzeganie odpowiedzialny jest MF. Ustala on trzyletnią strategię zarządzania długiem oraz oddziaływania na p.d.p. Powinna ona uwzględniać:
uwarunkowania zarządzania długiem, związane ze stabilnością makroekonomiczną gospodarki
analizę poziomu p.d.p.
prognozy poziomu p.d.p. i długu SP
prognozy kosztów obsługi długu SP
kształtowanie struktury zadłużenia.
Dokumenty te są zatwierdzane przez RM oraz przedkładane Sejmowi wraz uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.
Jedyną obecnie funkcjonującą metodą finansowania deficytu budżetu jest wewnętrzny bądź zagraniczny kredyt publiczny. Upoważniony do jego zaciągania, obsługi, zarządzania jest MF. Zarządza on również wolnymi środkami SP, których wykorzystanie powinno, według ustawy, wpływać na zmianę struktury zadłużenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego państwa itp. Pożyczki i kredyty mogą być zaciągane wyłącznie na finansowanie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie udzielonych przez SP pożyczek. Kwota zaciągniętych pożyczek o kredytów na sfinansowanie potrzeb budżetu nie może przekroczyć limitu przyrostu zadłużenia określonego w ustawie budżetowej. Na wniosek RPP SP może zaciągnąć średnioterminowe kredyty i pożyczki od WE i jej państw członkowskich w celu wsparcia bilansu płatniczego; na podobny wniosek SP może uczestniczyć w udzielaniu takiej pożyczki innemu państwu.
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne.
Pułapka zadłużeniowa to sytuacja, w której związek publicznoprawny, nie będąc w stanie spłacać na bieżąco zadłużenia wraz z odsetkami, zaciąga nowe zobowiązania, które w coraz większym stopniu służą spłacie samych odsetek od zadłużenia. W skrajnym przypadku prowadzi do repudiacji, tj. odmowy zapłaty należności wynikających z zadłużenia.
Gdy kwota p.d.p. jest większa od 50%, mniejsza niż 55% PKB, RM uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu do dochodów budżetu nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego. Podobnie ograniczone są jednostki samorządu terytorialnego.
Gdy dług waha się pomiędzy 55% a 60% PKB, uchwalony projekt ustawy budżetowej musi taki poziom deficytu, by relacja ta w roku przyszłym była niższa od relacji łącznej kwoty długu SP do PKB w roku ubiegłym. Analogicznie samorząd. Jednocześnie RM jest obowiązana do przedstawienia programu sanacyjnego.


(…)

… i sanacyjnych nie stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego/klęski żywiołowej na całym terytorium RP.
Emisja papierów wartościowych oraz zaciąganie kredytów.
Skarbowy papier wartościowy jest dokumentem, w którym SP stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem, oferowanym do sprzedaży w kraju, na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej, po upływie okresu na jaki został wyemitowany. Terminy wynoszą do roku, nominały są wysokie.
Obligacja skarbowa jest długoterminowym papierem wartościowym, oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta…
… obligacji.
S.p.w. mogą być emitowane w granicach zadłużenia, tylko przez MF. Te opiewająca na świadczenia niepieniężne emituje minister właściwy do spraw SP w porozumieniu z MF. SP odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych/wystawionych skarbowych papierów wartościowych. Emisja s.p.w. wymaga wydania przez MF rozporządzenia określającego istotne cechy (warunki emitowania) danego…
… lub odsetek. Termin wykupu ponad rok, niskie nominały.
Skarbowy papier oszczędnościowy jest papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży osobom fizycznym. Nabywcami mogą być również stowarzyszenia, inne organizacje społeczne czy fundacje wpisane do rejestru. S.p.o. może być wyłączony z obrotu na rynku wtórnym albo może być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy osobami fizycznymi. Formą prawną jest forma…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz