DŁUG PUBLICZNY (PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DŁUG PUBLICZNY (PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY)  - strona 1 DŁUG PUBLICZNY (PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY)  - strona 2 DŁUG PUBLICZNY (PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY)  - strona 3

Fragment notatki:

DŁUG PUBLICZNY (PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY) Dług Publiczny . Jest to finansowe zobowiązanie państwa z tytuły wcześniej zaciągniętych pożyczek na pokrycie deficytów budżetowych. O jego rozmiarach stanowi suma deficytów z lat poprzednich, pomniejszona o jego ewentualne spłaty. OBEJMUJE ZOBOWIĄZANIA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z TYTUŁU: Wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) Zaciągniętych kredytów i pożyczek (np. z Banku Centralnego) Udzielonych poręczeń i gwarancji Zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądowych
POZOSTAŁE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE DŁUG PUBLICZNY:
Odsetki od pożyczek i kredytów
Odszkodowania wynikłe z działalności podmiotów sektora finansów publicznych
Świadczenia orzeczone przez TK
SPOSOBY ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO:
Dług publiczny zaciąga się poprzez emisję obligacji (zob. finansowych państwa) i sprzedaż ich na wolnym rynku. Ich oprocentowanie jest zazwyczaj bardzo korzystne co powoduje szybkie pochłonięcie obligacji przez rynek (choć nie zawsze). Jednakże zwrot tych zobowiązań następuje przez wykup tych obligacji wraz z odsetkami z dochodów pochodzących z emisji nowych obligacji. Powoduje to stały wzrost zadłużenia publicznego.
WIELKOŚĆ DŁUGU PUBLICZNEGO:
Dług publiczny w świetle art. 216 Konstytucji nie może przekroczyć 3/5 PKB (60%). Wyłącznym podmiotem w zakresie ustawodawstwa dotyczącego zaciągania długu publicznego a także ustawodawstwa dotyczącego udzielaniu poręczeń i gwarancji przysługuje RM. RODZAJE DŁUGU PUBLICZNEGO: - PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY A
- DŁUG SKARBU PAŃSTW
PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY To nominalne zadłużenie sektora finansów publicznych wynikające z nadwyżki wydatków względem dochodów, ustalone po odjęciu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. DŁUG SKARBU PAŃSTWA Jest tylko elementem państwowego długu publicznego, ponieważ nie każde zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych jest zadłużeniem skarbu państwa (a to, dlatego, że niektóre, ale wyłącznie państwowe jednostki posiadają osobowość prawną i mają swój majątek (np. banki państwowe, przedsiębiorstwa). DSP zarządza MF i jest on upoważniony w tym zakresie do dokonywania operacji finansowych mających na celu minimalizację kosztów obsługi długu. Może ot uczynić poprzez bieżące zarządzanie płatnościami państwa lub przez przedterminową spłatę zobowiązań. MF może też zlecić odrębnemu podmiotowi dokonanie określonych czynności związanych z DSP (np. przez wykup wierzytelności SP). MF zarządza także wolnymi środkami finansowymi budżetu państwa (np. lokuje je na rynkach finansowych). DŁUG PUBLICZNY a DEFICYT BUDŻETOWY ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz