Państwowy dług publiczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy dług publiczny - strona 1 Państwowy dług publiczny - strona 2 Państwowy dług publiczny - strona 3

Fragment notatki:


Wykład: Finanse publiczne (07.04.2010. godz. 8:00).
Temat: Państwowy dług publiczny (brak slajdów!).
Państwowy dług publiczny to zobowiązania sektora finansów publicznych, które powstają z następujących tytułów:
Wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
Zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przyjętych depozytów.
Wymagalnych zobowiązań.
Państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora.
Do najważniejszych przyczyn powstawania długu publicznego należy zaciąganie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego.
Deficyt budżetowy to przewaga wydatków nad dochodami budżetowymi; inaczej: wydatki, które nie mają pokrycia we wpływach podatkowych.
Wyróżnia się cztery podstawowe metody finansowania deficytu:
Za pomocą kredytu bankowego przez instytucję emitującą pieniądz na skutek czego powstaje niepokryty dług skarbowy w instytucji emisyjnej. W Polsce ten sposób finansowania deficytu był stosowany do końca 1997r. Obowiązująca konstytucja zabrania finansowania bieżącego deficytu przez NBP.
Przez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych oraz pożyczek w instytucjach finansowych. Potwierdzeniem zaciągniętego długu są emitowane przez władze publiczne papiery wartościowe np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, umowy kredytowe.
Przez zaciąganie pożyczek u gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.
Przez powstawanie zobowiązań płatniczych w związku z transakcjami podmiotów publicznych, które przejściowo są finansowane przez dostawców towarów i usług, a które dopiero po pewnym czasie mogą zostać spłacone ze środków budżetowych albo mogą trwale powiększać dług publiczny. W Polce takim przykładem są długi szkół i szpitali, których oddłużanie może nastąpić w danym roku fiskalnym, albo mogą przejść na lata następne jako forma długu publicznego wymuszonego.
Dług publiczny inaczej nazywa się skumulowanymi deficytami z lat poprzednich, stąd metody finansowania deficytu można traktować jako przyczyny powstawania długu. Ponadto do przyczyn powstawania długu zaliczamy:
Realizowaną przez władze publiczne doktrynę ekonomiczną, która zakłada interwencjonizm państwowy. Wzrost poziomu długu będzie wynikał ze zwiększonych wydatków publicznych ukierunkowanych na realizację określonych celów społeczno-ekonomicznych tj. pobudzenie wzrostu gospodarczego, redukcja bezrobocia, łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego.
Wzmożone wydatki publiczne z tytułu wojen, klęsk żywiołowych, kryzysów ekonomicznych.
Skłonności polityków sprawujących władzę do unikania cięć w wydatkach

(…)

… wskaźników pomiaru długu zalicza się:
relację długu do eksportu
relację odsetek od zadłużenia do eksportu
relację obsługi długu, czyli spłatę rat i odsetek od zadłużenia do eksportu
relacją długu do produktu krajowego brutto.
Traktat z Maastricht określił, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB. Jest to jedno z kryteriów konwergencji (zbieżności) bądź przynależności do unii gospodarczej i walutowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz