Finanse publiczne i rynki finansowe - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne i rynki finansowe - opracowanie - strona 1 Finanse publiczne i rynki finansowe - opracowanie - strona 2 Finanse publiczne i rynki finansowe - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział 1 - Podstawowe pojęcia Polityczne przetargi o kształt budżetu i jego wykonanie:
- przetarg w przestrzeni gospodarczej (struktura dochodów i wydatków)
- przetarg w czasie (jak rozkładać bieżące ciężary między obecne i przyszłe pokolenia)
- przetarg instytucjonalny (zakres kompetencji poszczególnych organów państwa w rozstrzyganiu sprzecznych interesów występujących we wcześniejszych punktach)
Definicja sektora finansów publicznych powoduje trudność w traktowaniu jednostek organizacyjnych, które oprócz świadczenia usług publicznych prowadzą także działalność gospodarczą konsekwencją trudności wydzielenie zakładów budżetowych
- inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej pozostawiona rządowi.
- konstytucja odbiera prezydentowi prawo weta w stosunku do ustawy budżetowej, daje mu prawo do rozwiązania parlamentu jeżeli w ciągu 4 mies. od otrzymania projektu ustawy budżetowej nie jest on w stanie jej uchwalić.
Środki publiczne dzielą się na:
- dochody publiczne
- nie podlegające zwrotowi środki pochodzące z budżetu UE
- przychody budżetu państwa, JST i innych jednostek sektora finansów publicznych
Kategorie dochodów publicznych: - daniny publiczne: podatki, składki, cła i inne świadczenia pieniężne
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wytwarzanych przez jednostki sektora
- wpływy z mienia (najmu, dzierżawy, odsetki od pożyczek, dywidendy)
- spadki, zapisy i darowizny
- odszkodowania
- kwoty uzyskane z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
- dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw
Dochody budżetu państwa, JST i innych - ze sprzedaży pap. wart. - prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i JST
- ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, otrzymanych pożyczek i kredytów, z przychodów jednostek zaliczanych do sektora pochodzących z innych źródeł
- Środki publiczne (ani dochody ani przychody): bezzwrotna pomoc UE
- Wydatki publiczne przeznaczane na bieżące utrzymanie państwa i samorządów
- Rozchody publiczne wiążą się ze spłatą długów (wykupem papierów wartościowych, udzielonymi pożyczkami)
Budżet składa się z części, z których każda odpowiada danemu organowi władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. dysponenci środków budżetowych - jednostki uprawnione do dokonywania wydatków budżetowych i przekazywania środków jednostkom podległym
Trzy stopnie dysponentów w Polsce:
- jednostki budżetowe posiadające odrębną część budżetową (ok.90)
- drugi stopień podlega pierwszemu, trzeci drugiemu


(…)

… środków, naruszenie zasad gospodarki finansowej;
- blokowanie okresowe/do końca roku, część wydatków/całość/wstrzymanie przekazywania środków (dysponenci części budżetowych niezwłocznie informują o blokowaniu min.finansów) - min.finansów może za zgodą sejmowej Komisji Finansów Publicznych może utworzyć nową rezerwę celową i tam dać te środki
- min.finansów informuje niezwłocznie Radę Ministrów…
…. Mogą otrzymywać dotacje z budżetu (nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności). Podstawą gospodarki finansowej roczny plan finansowy
Gospodarstwa pomocnicze (w likwidacji chyba): organizacyjnie i finansowo wyodrębnione z jednostki budżetowej. Prowadzą różne części działalności podstawowej lub ubocznej tej jednostki. Koszty pokrywają z przychodów, mogą otrzymywać dotacje, działalność w oparciu o roczny…
… poprzez operacje na majątku państwa (operacje te mogą służyć wyprowadzaniu majątku przedsiębiorstwa poza nie) ? s.34
Zasady budżetowe
- jednoroczności - dochody i wydatki budżetu państwa planowane na jeden rok. Od wejścia do UE obejmuje zasada memoriałowa: po stronie dochodowej uwzględnia się także należności sektora, których de facto do końca roku nie ściągnięto i tak samo po stronie zobowiązań…
… przez rząd
- prawo inicjatywy budżetowej: tylko rząd
- min.finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej, dołączone są plany dochodów i wydatków organów o ustawowo zagwarantowanej niezależności od admin. rządowej (Kancelaria Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Sądu Najwyższego, Trybunału, NIK, IPN „święte krowy”)
- Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, a do 30 września roku poprzedzającego przedstawia Sejmowi; (konsultacje z Trójstronną Komisją: 2 tygodnie oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego); spory o podział ustalonej kwoty wydatków (ok.80%-wydatki sztywne);
Podstawy gospodarki finansowej państwa (ustawa budżetowa, ustawa o prowizorium budżetowym, projekt ustawy budżetowej lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym)
- gdy po wyborach parlamentarnych nowy rząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz