FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Budżet jednostki samorządu terytorialnego - strona 1 FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Budżet jednostki samorządu terytorialnego - strona 2 FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Budżet jednostki samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

ROZDZIAŁ 7 - FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.1 Budżet jednostki samorządu terytorialnego Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Konstytucja przyznaje kompetencję ogólną jednostkom samorządu terytorialnego, a w ramach kompetencji samorządów kompetencję ogólną jednostkom podstawowym (gmina)
Podstawowe definicje i zasady - budżet JST uchwalany jest na rok w formie uchwały budżetowej
- dot.: zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych jednostek budżetowych, funduszy celowych JST, dochodów własnych samorządowych JST;
Tendencje odnośnie pozycji samorządów:
- decentralizacja zadań i środków publicznych, zwiększenie udziału JST w dysponowaniu środkami
- większa odpowiedzialność ekonomiczna JST
- zwiększenie zainteresowania JST koniunkturą gospodarczą państwa
- zwiększenie możliwości absorpcji środków UE
- tworzenie mechanizmów pobudzania przedsiębiorczości
Dochody z JST - udział we wpływach z PIT: dochód gmin i powiatów; dochód z CIT: województwa(2004r.:15,9%);
- dodatkowo: 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa do 25%
Dochody JST:
Dochody własne : wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT); Subwencja ogólna (określona wzorem) ; Dotacje celowe z budżetu państwa ; VAT, akcyza i cła - w całości do budżetu państwa Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych - państwo i JST Pozostałe wpływy z podatków i opłat - dochód JST System podatkowy a finanse samorządów Powinien opierać się na `zdrowym' podatku katastralnym. Inne podatki powinny być odpowiednio do niego dopasowane (zmniejszone). Im wyższe podatki, tym bardziej ludzie od nich uciekają. Nadmierną dynamikę dochodów można niwelować realistycznym wymiarem podatku od zasobu nieruchomego majątku.
Dochody własne Jednostek Samorządu Terytorialnego DOCHODY GMINY: - wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od psów, od czynności cywilno-prawnych)
- wpływy z opłat (skarbowa, targowa, miejscowa, administracyjna, eksploatacyjna związana z działalnością geologiczną i górniczą, inne opłaty)
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, dochody z kar pieniężnych, grzywien, 5% z budżetu państwa na zadania, odsetki od nieterminowo przekazanych należności;


(…)

… sieci dróg powiatowych;
Subwencja regionalna (województwa)
- dzielona wg stopy bezrobocia, PKB, powierzchni dróg na mieszkańca w województwie;
Dotacje celowe z budżetu państwa dla JST
Mogą finansować:
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
- zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (np. kontrakty wojewódzkie; w 2005 - 1,2 mld…
… Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu JST
- tworzony z inicjatywy tylko zarządu JST; wraz z projektem budżetu opracowują też prognozę łącznej kwoty długu na koniec tego roku i dwóch kolejnych i informację o stanie mienia komunalnego
- do 15 listopada roku poprzedzającego zarząd przedstawia projekt budżetu organowi stanowiącemu JST (radzie gminy/powiatu lub sejmikowi wojewódzkiemu)
- po uchwaleniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz