Finanse samorządu - pytania na egzamin ustny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4242
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu - pytania na egzamin ustny - strona 1 Finanse samorządu - pytania na egzamin ustny - strona 2

Fragment notatki:

Pytania na egzamin
Co to jest samorząd terytorialny? To publiczne zasoby pieniężne samorządu terytorialnego, operacje tymi zasobami i normy prawne je regulujące.
Absolutorium z wykonania budżetu JST otrzymuje: Zarząd
Kiedy były pierwsze wybory samorządowy do rady gmin? 27 maja 1990roku
Wojewoda jest organem władz: rządowej
Co ile lat odbywają się wybory samorządowe w Polsce? Co 4 lata
Ostatnie wybory samorządowe były w roku?: w 2006 roku Jaki mamy modelu samorządu terytorialnego w Polsce: trójszczeblowy
Samorząd zaspokaja potrzeby: zbiorowe, użyteczności publicznej.
Kto wybiera wojewodę? Prezes rady ministrów, wojewoda ma pieniądze z budżetu państwa
Skarbnika gminy wybiera? Rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki
Kto może rozwiązać sejmik? Sejm
Niewykorzystane przez JST subwencje z budżetu państwa: nie podlegają zwrotowi. Kto sprawuje nadzór nad jednostką? RIO
Co to są RIO i co ile lat przeprowadzają kontrolę : regionalne izby obrachunkowe kontrola co 4 lata
System finansowy to(procedury, zasady, normy prawne)… to ogół norm prawnych określających formy organizacyjne, zasady i procedury gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez JST i ich związki.
Pierwsze samodzielne budżety gminne zostały uchwalone w : 1991
Województwo samorządowe jest organem: administracji publicznej na szczeblu regionalnym.
Funkcję stanowiącą i kontrolną pełni: rada/ sejmik
Gospodarka finansowa (czynności)..
Odpowiedzialność za bieżące zarządzanie finansami spoczywa na: skarbniku
Procedura finansowa to (planowanie, uchwalanie, wykonanie, kontrola)..
Subwencje z budżetu państwa dla JST to dochody: transferowe
Wpływy JST z udziałów we wpływach z podatków centralnych zaliczane są do dochodów : własnych .
Konstytucja z jakiego roku obowiązuje…1997 2 kwiecień
Jednostki samorządu terytorialnego według stopnia samodzielności finansowej:
Miasta na prawach powiatu
Gminy
Województwa Powiaty samorządowe
Wykonywanie budżetów JST rozpoczyna się z dniem: 1 stycznia Które formy brutto a które netto
Nie może być państwowych zakładów budżetowych (jest okres przejściowy)
Nie ma osobowości prawnej jednostka budżetowa
Kto przygotowuje projekt uchwały budżetowej
Kiedy musi ostatecznie organ stanowiący uchwalić uchwałę budżetową do końca stycznia
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przygotowuje i przedstawia radzie gminy: wójt, burmistrz, prezydent miasta


(…)

… z wpływów z podatków dochodowych?: TAK
Z czego składają się dochody JST: DW, S, Dotacje
Od czego zależy obliczanie wpływu z PIT: od liczby mieszkańców i osiąganych przez nich dochodów
Czy mają samorządy terytorialne udziały w VAT i akcyzie -NIE
Jaki jest udział własny JST -przewyższa 50%
Na co najwięcej wydają JST na edukację i oświatę i opiekę wychowawczą.
Skąd są finansowane zadania własne - Zadania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz