Struktura budżetu- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura budżetu- wykład 2 - strona 1 Struktura budżetu- wykład 2 - strona 2 Struktura budżetu- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 - 07.03.2011
III. Struktura budżetu
Budżet państwa:
Budżet własny (art. 110 UoFP)
dochody + przychody
wydatki + rozchody
Budżet środków europejskich (art. 117 UoFP)
dochody z budżetu UE
wydatki na programy
Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST):
Budżet własny JST
Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych
dotacje =
wydatki
Budżet własny JST:
Budżet bieżący
dochody bieżące (DB)
wydatki bieżące (WB)
DB=WB
uchwała=wykonanie
Budżet majątkowy
dochody majątkowe
sprzedaż majątku
dotacje i środki otrzymane na inwestycje
dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
wydatki majątkowe
Gdy: WB DB
Przychodami mogą być:
nadwyżka budżetowa lub
wolne środki
Gdy: DB WB
zasilają dochody majątkowe
nadwyżka przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej i/lub wolnych środków
IV. Struktura dochodów i wydatków budżetu państwa
ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dochody podatkowe
Podatki pośrednie (podatek VAT, akcyzowy, od gier i zakładów)
Podatki bezpośrednie (CIT, PIT, podatek tonażowy)
Dochody niepodatkowe (dywidendy od spółek Skarbu Państwa, cło, dochody jednostek budżetowych, pozostałe dochody niepodatkowe, wpłaty JST, dochody zagraniczne - ambasady, konsulaty) Środki z UE
Z innych źródeł niepodlegające zwrotowi (pomoc państw unijnych w ramach różnych programów)
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
Wydatki bieżące
Płace i pochodne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rzeczowe (wyposażenie do 3500zł)
Dotacje
Podmiotowe (bary mleczne)
Celowe (rozwojowe, Program Operacyjne Kapitał Ludzki - PO KL, Regionalny Program Operacyjne - RPO)
Wydatki majątkowe
Inwestycje
Zakupy inwestycyjne
Dotacje celowe (rozwojowe, PO KL, RPO)
Subwencja ogólna dla:
Gmin
Powiatów
Województw
Subwencja - uzupełnienie dochodów; stanowi dochód gminy, powiatu, województwa
Obsługa długu
Oprocentowanie
Prowizje (dla kredytodawców i kredytobiorców)
Wypłaty związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami


(…)

… gminy:
Dochody podatkowe (np. podatek rolny, leśny, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych itp. - nie ma już podatku za psa jest opłata)
Dochody z opłat (np. opłata skarbowa, eksploatacyjna, uzdrowiskowa, miejscowa, targowa, od posiadania psa)
Udziały w podatkach dochodowych Budżetu państwa
Inne dochody (z gospodarowania mieniem: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, sprzedaż; odsetki od lokat, od nieterminowych płatności opłat; podatek od spadków i darowizn; kary i grzywny - ale dotyczą wyłącznie gmin miejskich, gdzie występuje straż miejska (kary i grzywny wydane przez policję zasilają Budżet państwa); odsetki od udzielonych pożyczek; opłaty za wydanie dowodów osobistych, opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, ale tylko 5% ich wartości)
Gmina ma władztwo podatkowe! Może ustalać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz