Faza wykonywania budżetu, wykonawcy budżetu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4046
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza wykonywania budżetu, wykonawcy budżetu. - strona 1 Faza wykonywania budżetu, wykonawcy budżetu. - strona 2 Faza wykonywania budżetu, wykonawcy budżetu. - strona 3

Fragment notatki:

Faza wykonywania budżetu
Faza wykonywania budżetu państwa obejmuje czynności dwojakiego rodzaju:
czynności związane z gromadzeniem dochodów, dokonywaniem wydatków, osiąganiem przychodów i dokonywaniem rozchodów - składają się one na wykonywanie budżetu sensu stricto, a więc w wąskim tego słowa znaczeniu
czynności o charakterze instrumentalnym - są konieczne, aby wykonywać budżet w wąskim tego słowa znaczeniu; są to przykładowo takie czynności jak ustalanie podstaw planistycznych wykonywania budżetu, dokonywanie zmian budżetowych, blokowanie wydatków budżetowych.
Wykonywanie budżetu sensu stricto oraz czynności instrumentalnych stanowią wykonywanie budżetu sensu largo, w szerokim tego słowa znaczeniu.
W fazie wykonywania budżetu niemal wszystkie czynności są wykonywanie przez władzę wykonawczą - Radę Ministrów i administrację rządową. Tylko nieliczne czynności są niewykonywane przez władzę ustawodawczą, takie jak np. udzielanie przez komisję właściwą do spraw budżetu (Komisja Finansów Publicznych) zgody na niektóre blokady wydatków budżetowych albo na zmianę przeznaczenia niektórych rezerw celowych.
Pierwsze czynności, które są dokonywane w ramach wykonywania budżetu to ustalanie podstaw planistycznych wykonania budżetu. To są czynności instrumentalne. Po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej w terminie 21 dni dysponenci części budżetowych przekazują jednostkom podległym informacje o przypadających im kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z art. 146 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie jednostki te (podległe dysponentom części budżetowych) sporządzają własne plany finansowe. Zadania finansowane z budżetu są wykonywane przez dużą liczbę jednostek organizacyjnych. Każda z tych jednostek ma własny plan finansowy. W budżecie kwoty dochodów i wydatków są ujmowane w sposób zbiorczy. Po jego ustaleniu muszą być podzielone między poszczególne jednostki.
Druga z podstaw planistycznych wykonania budżetu to harmonogram realizacji budżetu państwa. Opracowuje go, zgodnie z art. 147 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów w porozumieniu z dysponentami części budżetowych. W harmonogramie ustala się prognozy dochodów i wydatków planowanych w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. Umożliwia on zsynchronizowanie w czasie dochodów i wydatków.
Wykonawcy budżetu.
Można wskazać następujące kategorie wykonawców budżetu:
Radę Ministrów
Ministra Finansów
dysponentów części budżetowych
jednostki organizacyjne podległe dysponentom części budżetowych
Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ad a - Rada Ministrów
Dokonuje głównie czynności instrumentalnych. To ona, zgodnie z art. 146 Konstytucji, kieruje wykonaniem budżetu państwa. W ramach owych uprawnień kierowniczych może wydać rozporządzenie określające organy administracji rządowej uprawnione do dokonania określonych wydatków. Może także wydawać wytyczne dotyczące np. szczegółowych sposobów dokonywania wydatków czy dotyczące sposoby i terminów sporządzania informacji o wykonanych wydatkach. Po drugie, Rada Ministrów dokonuje niektórych zmian budżetowych. Może np. przenosić wydatki między częściami i działami w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Po trzecie, może blokować wydatki w przypadku zagrożenia wykonania ustawy budżetowej. Po czwarte, może określać wykaz tzw. wydatków niewygasających.

(…)

… ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na koszty prywatyzacji, rezerwy budżetowe.
Drugie w kolejności ujmowane w działach klasyfikacji budżetowej są wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Są to dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i dotacje do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz wydatki na emerytury i renty wypłacane bezpośrednio z budżetu.
Trzecie…
… oraz poziomu deficytu sektora finansów publicznych
może dokonywać niektórych zmian w budżecie, np. dysponuje większością rezerw celowych
może blokować w pewnych przypadkach wydatki w zakresie całego budżetu państwa
zarządza długiem publicznym, zaciąga zobowiązania finansowe na pokrycie długu oraz zajmuje się jego spłatą.
Oprócz wykonywania czynności instrumentalnych, Minister Finansów wykonuje wydatki…
… niewielkie wpływy. Podatek dochodowy od osób fizycznych to, zgodnie z ustawą budżetową na 2011 rok, 14% dochodu budżetu państwa ogółem (ponad 38 mld zł). Jeszcze mniej przynosi podatek dochodowy od osób prawnych, bo daje 9,1% dochodów budżetu państwa.
W ramach dochodów niepodatkowych największe znaczenie mają opłaty, grzywny, odsetki i niektóre inne dochody. Opłaty to np. opłaty sądowe albo opłaty z tytułu…
… to na tym, że zmniejsza się kwotę wydatków ujętych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej i powiększa równocześnie o tę samą kwotę wydatek bądź wydatki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W ten sposób można także utworzyć nowe wydatki. Przeniesienia wydatków budżetowych dokonuje się zawsze między podziałkami tego samego szczebla, tego samego poziomu klasyfikacji budżetowej.
W chwili obecnej upoważnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz