Strumienie pieniężne i ich podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4109
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strumienie pieniężne i ich podział - strona 1 Strumienie pieniężne i ich podział - strona 2 Strumienie pieniężne i ich podział - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Literatura:
D. i S. Kornik „Podstawy finansów” PWN W-wa 2004
L. Szyszko „Propedeutyka finansów” SGH W-wa 2004
S. Owsiak „Podstawy nauki o finansach”
Z. Dobosiewicz „Wprowadzenie do finansów finansów bankowości” W-wa 2005
L. Oręziak „Finanse UE” PWN W-wa 2005
W. Bień „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” DYFIN W-wa 2001
M. Podstawka „Podstawy finansów - teoria i praktyka” SGGW W-wa 2005
W połowie lutego test wielokrotnego wyboru i niewyboru. 8/15 poprawnych odpowiedzi zalicza.
Temat: Strumienie pieniężne i ich podział. Problematyka makrofinansowa - finanse publiczne.
Problematyka mikrofinansowa - finanse prywatne.
Podział I strumieni pieniężnych: przychody i wydatki ekwiwalentne - takie strumienie pieniężne, które charakteryzują się tym, że wydatkowi pieniężnemu towarzyszy wzajemne ekwiwalentne świadczenie usług przez inne podmioty. Relacja pomiędzy ilością świadczonych pieniędzy przez jeden podmiot, a ilością otrzymanych towarów, pracy i usług jest kształtowana prze rynek. np. ceny usług, towarów, pracy w sektorze prywatnym Prawo popytu i podaży - jeżeli jest przewaga popytu nad podażą, to ceny idą w górę. Gdy podaż popyt = ceny idą w dół przychody i wydatki redystrybucyjne (transfery) - wydatkowi pieniężnemu jednego podmiotu nie towarzyszy wzajemne ekwiwalentne świadczenie usług przez związek publiczno - prawny jakim jest państwo lub organizacja samorządowa. np. podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty W zamian za to mamy emerytury, zasiłki, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, sądownictwo, szkolnictwo, opiekę medyczną. Relacja ilości pieniędzy świadczonych przez podmioty do świadczonych usług nie jest efektem sytuacji rynkowej, wynika z decyzji politycznych. Strumienie te pełnią różne role w …
Podział II (kryterium podmiotowe):
przychody i wydatki banków.
przychody i wydatki gospodarstw domowych.
przychody i wydatki przedsiębiorstw.
przychody i wydatki firm ubezpieczeniowych.
przychody i wydatki państwa i jednostek samorządowych.
W ramach tego podziału można też wyszczególnić strumienie pieniężne ekwiwalentne i redystrybucyjne.
Def. FINANSE - zjawiska i procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków pieniężnych. Publiczne
Prywatne
Sektor publiczny a finanse publiczne Str. 12
Sektor publiczny tworzą władze publiczne: Państwowe ( ustawodawcze

(…)

… Województwa, wykonawcze - wójt / burmistrz / prezydent, starosta i zarząd, marszałek województwa i zarząd, kontrolne - RIO <Regionalna Izba Obrachunkowa>)
oraz realny majątek publiczny (ziemia, lasy, wody, drogi, parki, budynki użyteczności publicznej, infrastruktura techniczna, państwowe rezerwy paliw, leków itd.) + przedsiębiorstwa sektora publicznego.
Finanse publiczne pozwalają funkcjonować sektorowi publicznemu, Składają się na nie dobra publiczne i społeczne.
Dobra publiczne - dobra, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa, a przy korzystaniu z nich nie występuje konkurencyjne wyłączenie jednego produktu względem drugiego (np. bezpieczeństwo wew. i zew.).
Dobra społeczne - dobra, które ze względu na doktrynę mogą mieć konkurencyjne wyłączenie (np. edukacja, ochrona zdrowia).
Władze państwowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz