Podstawy prawne budżetu zadaniowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne budżetu zadaniowego - strona 1 Podstawy prawne budżetu zadaniowego - strona 2 Podstawy prawne budżetu zadaniowego - strona 3

Fragment notatki:

BUDŻET ZADANIOWY PODSTAWY PRAWNE BUDŻETU ZADANIOWEGO Ustawa z 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych określa:
pojęcie budżetu zadaniowego,
sposób prezentowania programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
zasady nadzoru, kontroli efektywności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów (aktualnie opracowywane są mierniki dla kolejnych ośmiu funkcji państwa),
obowiązek dla Ministerstwa Finansów określenia zasad rachunkowości, ewidencji, sprawozdawczości i wykonania budżetu w układzie zadaniowym,
Obowiązek uchwalenia do 31.VII.2010 r WPFP (Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) w ujęciu zadaniowym.
PO CO BUDŻET ZADANIOWY Aby poprawić przejrzystość wydatkowania środków,
Aby można o tym poinformować podatników na co pieniądze zostały wydane,
Poprawić efekt wydatkowania środków BUDŻET ZADANIOWY - to zarządzanie środkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane na rzecz osiągnięcia mierzonych rezultatów za pomocą ustalonego systemu mierników
ISTOTA BUDŻETU ZADANIOWEGO POLEGA NA: Precyzyjnym określeniu zadań,
Stosowaniu odpowiednich mierników, które umożliwiają ocenę efektów uzyskiwanych w wyniku ponoszonych wydatków budżetowych,
Przypisaniu każdemu z zadań kwoty środków,
Rozliczenie organu wykonawczego budżetu polega na sprawdzeniu przestrzegania limitów wydatków i stopnia wykonania zadań. Nieosiągnięcie wyznaczonych celów mimo wykorzystania limitu wydatków traktowane jest tak samo jak przekroczenie limitu wydatków.
Czyli budżet zada niowy to: Zadanie
Cel (produkt)
Miernik
BUDŻET ZADANIOWY to metoda zarządzania środkami publicznymi ujmowana jako skonsolidowany plan wydatków jednostek sektora finansów publicznych sporządzanych na okres dłuższy niż rok w układzie funkcji państwa, zadań i podzadań budżetowych wraz z miernikami określającymi stopień realizacji celu.
Nic nie mówi się o sytuacji dochodowej w tej definicji.
ZALETY BUDŻETU ZADANIOWEGO Bardziej przejrzysty podział środków,
Lepsza ocena efektywności wydawanych środków, Wiadomo kto odpowiada za efekty - wzrasta odpowiedzialność urzędników wobec społeczeństwa,
Poprawa elastyczności w wydawaniu środków publicznych,
Gestor środków publicznych staje się menadżerem a nie jak dotychczas urzędnikiem,
Wydłużenie horyzontu planowania.
WADY BUDŻETU ZADANIOWEGO Wymaga radykalnych zmian, Nie wszystko da się zmierzyć.


(…)

… w założonym horyzoncie czasowym.
Dyskontowanie to proces sprawdzania kosztów i korzyści, które wystąpią w przyszłości, do wartości odpowiadającej momentowi podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Następnie obliczany jest miernik wartości bieżącej netto (ang. Net Present Values - NPV) dla każdego z możliwych do realizacji projektów. Miernik ten stanowi podstawę do rozstrzygnięcia o przyjęciu bądź odrzuceniu danego projektu.
Wartość bieżąca netto NPV projektu równa jest różnicy między wartością bieżąca korzyści a wartością bieżąca kosztów:
NPV = PV(B) - PV(C)
V - różnica między zdyskontowanymi nadwyżkami finansowymi a nakładami inwestycyjnymi N - nadwyżko finansowe
d - stopa procentowa
I - nakłady inwestycyjne

… jest: poprawa zarządzania, zwiększenie rozliczalności oraz poprawa procesu podejmowania decyzji - zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przyszłym.
Istnieje sześć zasad systemu pomiaru wykonania celów/zadań, w ramach którego tworzone są mierniki wykonania celów/zadań:
Klarowne cele - zrozumienie kto i jak i do jakich celów będzie wykorzystywał informację o wykonaniu celów/zadań. Przykładowo, kadra kierownicza…

1,1
0,5
8,0
23,2
0,2
8,2
27,5
31,5
1,4
0,5
8,3
22,9
0,7
7,7
WYDATKI PAŃSTWA PONOSZONE SĄ NA: bezpieczeństwo publiczne, organy władzy, kontroli, sadownictwo, wymiar sprawiedliwości, obronę narodową, administracje publiczną, obsługę długu publicznego;
wypłaty świadczeń z FUS, KRUS, dotacje do Funduszu Alimentacyjnego, Funduszu Pracy, Funduszu Kombatanckiego, na składki na i ubezpieczenia społeczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz