Budżet państwa - pojecie, charakter prawny, zasady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - pojecie, charakter prawny, zasady - strona 1 Budżet państwa - pojecie, charakter prawny, zasady - strona 2 Budżet państwa - pojecie, charakter prawny, zasady - strona 3

Fragment notatki:

Budżet państwa Budżet państ  Pojęcie budżetu państwa i jego prawny charakter specyficzny akt prawny przyjmowany w odpowiednim trybie,  zakładającym udział Parlamentu w jego zatwierdzaniu  Relacje między budżetem państwa a ustawą  budżetową budżet jako plan dochodów i wydatków zawarty jest w ustawie  budżetowej; ustawa budżetowa ≠ budżet Zasady budżetowe Zasady budżet • Zupełność • Równowaga  • Roczność • Uprzedniość • Szczegółowość • Specjalizacja • Jawność  • Jedność Zasada zupełności budżetu Zasada zupełności budżet - Budżet powinien obejmować wszystkie  dochody i wydatki państwa Zasada równowagi budżetowej Zasada równowagi budżet   - zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy  dochodami a wydatkami budżetowymi, wydatki nie  powinny przekraczać dochodów Zasada jedności budżetu Zasada jedności budżet  - budżet powinien stanowić jedną całość, zawartą w  jednym dokumencie Zasada jawności budżetu Zasada jawności budżet   -  gospodarka  finansowa  państwa  jest  jawna  (zasada  ta  jest  w  odniesieniu  do  budżetu  realizowana  m.  in.  poprzez  jawność  debaty  budżetowej  w  Sejmie  i  w  Senacie,  publikacja  ustawy  budżetowej  w  Dzienniku  Ustaw,  publikacja  sprawozdań  z  wykonania  ustawy  budżetowej  oraz  informacji  o  stanie  zadłużenia  państwa) Zasada szczegółowości  Zasada szczegółowośc budżetu budż  - budżet powinien być podzielony na poszczególne  pozycje dochodów i wydatków w sposób szczegółowy Zasada specjalizacji budżetu Zasada specjalizacji budżet wydatki  budżetu  powinny  być  przeznaczone  na  szczegółowo ustalone cele. Zasada ta stanowi prawne  zobowiązanie  wykonawców  budżetu  do  ściśle  określonego  działania,  do  realizacji  ustalonych  w  budżecie celów Zasada uprzedniości budżetu Zasada uprzedniości budżet - budżet powinien być uchwalony do końca roku  poprzedzającego rok budżetowy Zasada rocznego okresu budżetu Zasada rocznego okresu budże Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest  rok kalendarzowy - Art. 219 ust. 1 Konstytucji RP: Sejm uchwala budżet państwa na rok  budżetowy w formie ustawy budżetowej. - Art. 109 u.f.p.: ust. 3: Ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku  budżetowego. ust. 4: Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Wieloletni Plan Finansowy  Wieloletni Plan Finan Państwa  - plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 

(…)


dotyczących
metodyko
kontroli
oraz
recenzji
wewnętrznych
przedstawionych
jednostce
koordynującej kontrolę
w
trakcie
przygotowywania
oraz
realizacji
kontroli
planowanych,
w
stosunku
do
liczby
informacji
2 772
2 600
-
12
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Raport: Budżet zadaniowy. Tom I: Budżet zadaniowy na rok 2008,
Warszawa 2007, s. 67, dostępny na stronie http…

Nazwa
Poz.
Plan na 2008 w
Cel
Miernik
Przykładowe ujęcie działania danej jednostki r. układzie budżetu zadaniowego - fragment budżetu zadaniowego państwa na
zadania/podzadania
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość
Bazowa
2008 r.
2008 r. obejmującego plan wydatków z 4
wyszczególnieniem zadań, celów i mierników dla Najwyższej Izby Kontroli: 8
2
3
5
6
7
NAJWYŻSZA
IZBA
KONTROLI – CZĘŚĆ 07
Działania kontrolne…
…. z 27 sierpnia 2009 r. w celu gromadzenia
środków otrzymywanych z budżetu UE (m. in. w ramach funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego,
na realizację celów Wspólnej Polityki Rolnej) i ich wydatkowania na
programy i projekty realizowane w oparciu o ww. środki.
 Obejmuje refundacje wydatków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków…
… dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i
rozchodów budżetu
 Klasyfikacja posiada istotne znaczenie organizacyjne, ekonomiczne i
prawne
 W budżecie państwa wyróżnia się następujące podziałki
klasyfikacyjne:
 części
 działy
 rozdziały
 paragrafy
Budżet zadaniowy
 Cel: poprawa efektywności zarządzania środkami finansowymi
 Dotyczy strony wydatkowej budżetu
 Elementy budżetowania zadaniowego pojawiają się m. in. w ustawie
budżetowej na 2008 r. sprawozdaniach z wykonania budżetu państwa czy
w uzasadnieniach do ustaw budżetowych, jednak u.f.p. nie poświęca mu
wiele uwagi. Prace nad budżetem zadaniowym mają charakter wieloletni i
prowadzone są w Ministerstwie Finansów. Budżet zadaniowy
wprowadzany powinien być etapami.
 Efektem zmian będzie rozszerzenie części wydatkowej budżetu o tzw.
część…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz