Ustawa budżetowa - system budżetowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa budżetowa - system budżetowy - strona 1 Ustawa budżetowa - system budżetowy - strona 2 Ustawa budżetowa - system budżetowy - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO FINANSOWE Ustawa budżetowa SYSTEM BUDŻETOWY 1. Geneza i historia instytucji budżetu a. magna charta libertatum -1215, bill of right 1688 b. przywilej koszycki 1374, trybunał radomski XVII w., 1717 etaty wojskowe dla Korony i Litwy, 1768 tabela intrat i expens skarbu obojga narodów, c .prawo budżetowe okresu międzywojennego, d. strukturalna jedność budżetu państwa socjalistycznego - centralizm demokratyczny e. aktualny kształt -- budżet państwa - budżety jednostek samorządu terytorialnego - plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych 2. Forma prawna budżetu - art. 219 konstytucji Art. 219. [Budżet państwa] 1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej. 2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa. 3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym. Przepisy dotyczące projektu ustawy budżetowej stosuje się odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium budżetowym. 4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy
a. zakres czasowy obowiązywania /prowizorium budżetowe - okres krótszy niż rok/,
b. adresaci - powszechność obowiązywania. 1. Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) jednostek samorządu terytorialnego;
2) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
- konstytucyjne dyrektywy - art. 221- 226 Konstytucyjne zasady procesu budżetowego wyłączność inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów w zakresie projektu budżetu oraz zmian w budżecie.- art. 221
Art. 221. [Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej] Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

(…)

…, kontroli państwowej, sądom, trybunałom i innym organom wymienionym w art. 139 ust. 2, administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu.
2. W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się:
1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;
2) rezerwę ogólną…
… budżetowej] 1. Podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej według:
1) źródeł dochodów;
2) części i działów klasyfikacji budżetowej.
2. Wydatki budżetu państwa ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej w podziale na części, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków oraz grupy wydatków, z wyodrębnieniem wydatków przeznaczonych na:
1) realizację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz