Uniwersytet w Białymstoku - strona 133

Ograniczone prawa rzeczowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

ograniczone prawa rzeczowe - prawne władztwo osoby nad rzeczą o charakterze niepełnym. Były to prawa wykonywane na rzeczy cudzej (nie na własnej). W tym wypadku na tej samej rzeczy jednocześnie występuje osoba uprawniona i osoba zobowiązana. służebności - ograniczone prawa rzeczowe polegające na ko...

Okres dominatu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Dominat : upadek wszelkich instytucji republikańskich. Senat stał się wówczas organem doradczym cesarza. Władza senatu ograniczyła się tylko do miasta Rzym. W Konstantynopolu powstał analogiczny senat. Przy cesarzu istniała jeszcze rada państwa, która rozpatrywała na wniosek cesarza sprawy dotyczące...

Podział zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zobowiązania jednostronne i 2stronnie zobowiązujące. - Jednostronnie zobowiązujące to takie gdzie jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (pożyczka); istniała tu też prosta ochrona procesowa, gdyż było tylko jedno powództwo. - 2stronnie zobowiązujące to takie gdzie każda ze ...

Powolanie do spadku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Prawo spadkowe Spadek - kompleks praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które na drodze jednorazowego aktu prawnego przechodziły na nabywcę. Według Gaiusa spadek należał do kategorii rzeczy res incorporales czyli niematerialnych (str. 68)....

Przkładowe iura in re aliena - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

emfiteuza - dziedziczne i zbywalne uprawnienie emfiteuty do eksploatowania cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia właścicielowi stałego rocznego czynszu (były to symboliczne kwoty). Początkowo powstawała w stosunkach prowincjonalnych. W zachodnich...

Sytuacja prawna dziedzica w prawie spadkowym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Stanowisko prawne dziedzica - KONTYNUACJA OSOBOWOŚCI SPADKODAWCY - przez nabycie spadku dziedzic wchodzil w miejsce spadkodawcy; wg Justyniana spadkodawca i spadkobierca są jedną osobą. Dziedzic miał obowiązek podtrzymywać kult familijny i ...

Umocnienia zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Zobowiązania ze szkód wyrządzonych przez zwierzęta odpowiedzialność noksalna - tyle tylko że wydanie sprawcy zastępowała odszkodowanie Umocnienie zobowiązań to: -zastaw - kara umowna Osobnym sposobem było też - PORĘCZENIE za cudzy dług. - poręczenie stypulacyjne miało 3 formy: a) sponsio - pomi...

Zasada osobowości prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Zasada osobowości prawa : Każdy rządzi się swym własnym prawem pochodzącym z tej grupy etnicznej, narodowości w której on przyszedł na świat. Człowiek też podlega orzekaniu w oparciu o własny system prawa. W praktyce podział na prawo rzymskie i prawo własne-narodowe był rozpatrywany z punktu widzen...

Anglia epoka kapitalizmu i feudalizmu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1477

MONARCHIA ABSOLUTNA (XVI - połowa XVII w.) [EPOKA FEUDALIZMU] # Monarchia absolutna w Anglii trwała krótko (półtora wieku) i powstała w oparciu o sojusz króla z mieszczaństwem i drobną szlachtą. Przez cały czas jej trwania utrzymał się Parlament (specyficzny układ sił społecznych). Dopiero w XVII ...

Charakterystyka średniowiecznego parlamentu angielskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2359

Charakterystyka średniowiecznego parlamentaryzmu angielskiego # Parlament angielski miał wiele cech wyróżniających go od europejskich zgromadzeń stanowych i stał się wzorem dla nowoczesnego parlamentaryzmu:  Dzielił się na 2 izby a czynne prawa wyborcze opierały się na cenzusie majątkowym - w Eur...