Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 246

Ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1323

Ubezpieczenia na życie I. Rozkład dalszego trwania życia i tablice liczb komutacyjnych Zad. 1. Na podstawie Tablic Trwania Życia dla Polski z 2011 r. (TTŻ2011) wyznaczyć rozkład dalszego trwania życia dla kobiety i mężczyzny w wieku 20, 25 i 30 lat. Dal wyznaczonych rozkładów obliczyć wartość oczek...

Metody aktuarialne podstawowe rozkłady skokowe i ciągłe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

Metody aktuarialne  Podstawowe rozkłady skokowe i ciągłe   Podstawowe rozkłady  zmiennej losowej  skokowej  2012-10-27  2  Rozkład Poissona    Zmienna losowa  K  podlega rozkładowi Poissona  jeżeli jej funkcja prawdopodobieństwa określona...

Metody aktuarialne podstawy z rachunku prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Metody aktuarialne  Podstawy z rachunku prawdopodobieństwa  Zmienna losowa  Niech będzie dana przestrzeń probabilistyczna    P S, ,      Definicja 1.  Zmienną losową  X  nazywamy funkcję mierzalną  określoną na   i przyjmuj...

Metody aktuarialne-tematy zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Temat 16 . Zadanie 1. Rozważmy polisę, która w ciągu roku generuje szkody zgodnie z rozkładem: k 0 1 2 3 4 5 P( K = k ) 0.86573 0.11620 0.01563 0.00210 0.00028 0.6 zaś, rozkład pojedynczej szkody jest następujący: Wysokość szkody (w j.p.) Prawdopodobieństwo 1 0.004332 2 0.08023...

Tematy zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Temat 1 Zadanie1. Dany jest portfel ubezpieczeń składający się z 22 ryzyk. Strukturę tego portfela przedstawia poniższa tabela (rozważane są tutaj takie ryzyka, dla których wypłacana suma ubezpieczenia jest stała, tzn. zmienna losowa ( ) opisująca szkody związane z i -tym ryzykiem przyjmuje jedną z...

Tematy zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Temat 29 . Zadanie 1. W pewnym portfelu ubezpieczeń (złożonym z 22 polis) wypłata z polisy (o ile do niej dojdzie) jest opisywana przez jedną z czterech następujących zmiennych losowych (podana jest liczba wypłacanych jednostek pieniężnych i odpowiadające jej prawdopodobieństwo): - zmienna B 1 : ...

Zaliczenie Przykładowe zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Zad. 1 . Wypłata [w tys. zł] z pewnej polisy ubezpieczeniowej ma następujący rozkład: 0,98; 0,02. Zakładamy, że portfel ubezpieczeń składa się z 5 takich polis. Współczynnik zmienności dla wypłaty z polisy wynosi: Współczynnik z...

Metody aktuarialne-ściąga alfabet

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

C  1.   Cechy ryzyka ubezpieczalnego to:  a.  Losowość  b.  Powtarzalność  c.  Bardzo małe prawdopodobieństwo  2.   Część składek przypisanych w danym roku obrotowym (obrachunkowym), która dotyczy  okresów ubezpieczenia przypadających w całości lub w części na przyszłe lata obrotowe to  a.  Rezerwa...

Metody aktuarialne - test2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 616

5. przedmiotem ubezpieczeo osobowych nie jest:  a) życie   b) odpowiedzialnośd cywilna   c) zdrowie   d) zdolnośd zarobkowa  6. za pomocą zmiennych losowych w ubezpieczeniach modelujemy:  a) liczbę szkód   b) wysokośd pojedynczej szkody  c) wysokośd łącznych szkód  d)wszystkie  wielkośdi wymienione...

Metody Aktuarialne - Test wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

Cechy ryzyka ubezpieczalnego to: Losowość Powtarzalność Bardzo małe prawdopodobieństwo W projekcie Solvency II ryzyko odzwierciedlające wrażliwość wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych na zmiany w poziomie lub wahania zmienności kursów wymiany walut jest określane jako podmoduł r...