Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 9

Finanse - wykład 5 - NADZÓR I REGULACJE BANKOWE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

NADZÓR I REGULACJE BANKOWE Obszary regulacji bankowych Regulacja wejścia na rynek bankowy Regulacja działalności Wymogi kapitałowe Systemy gwarancji depozytów Regulacja wejścia na rynek bankowy Ograniczenia dotyczące własności banków Restrykcje dotyczące licencji Wpływ na struktury rynkowe i...

Finanse - wykład 5b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Regulacje UE (1) European Banking Authority (Europejski Nadzór Bankowy) Instytucja stworzona w 2011 r. w reakcji na kryzys finansowy Zadaniem instytucji je nadzór nad bankami UE m.in. Poprzez przeprowadzanie testów odporności W sytuacji zagrożenia bankructwem banku przepisy EBA maja pierwszeńst...

Finanse - wykład 6 - Finanse behawioralne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Finanse behawioralne Finanse klasyczne a behawioralne Finanse klasyczne opierają się dwóch założeniach: Racjonalnych oczekiwań uczestników rynku Efektywności rynku W finanse behawioralnych odrzucamy te założenia, zamiast tego analizujemy zjawiska finansowe pod kątem zachowań uczestników rynku ...

Finanse - wykład 6b - Premia za ryzyko

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Premia za ryzyko Premia za ryzyko to różnica w oczekiwanej stopie zwrotu z instrumentu obarczonego ryzykiem w stosunku do stopy zwrotu z instrumentu nie obciążonego takim ryzykiem Przykłady modeli behawioralnych Modele oparte na parytecie stóp procentowych Bańki spekulacyjne Zmiany polityki go...

Finanse - wykład 7 - Sprawozdania finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Analiza sprawozdań finansowych ćwiczenia Sprawozdania finansowe(1) Wymień części sprawozdania finansowego W której części należy umieścić następujące informacje? Jaki jest wpływ transakcji na dana część sprawozdania? -Sprzedaż aktywów -Emisja akcji -Leasing pojazdu -Pożyczka bankowa -Przycho...

Finanse - wykład 11

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Kryzys finansowy definicja Kryzys finansowy - „silne zaburzenia w systemie finansowym, które przynoszą spadek albo pogłębienie się już występującego spadku produkcji” Stabilność finansowa „Brak zagrożenia, że może dojść do poważnych zaburzeń w systemie finansowym danego kraju”.

Finanse - wykład 11b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

Kryzysy drugiej generacji Model Obstfelda Podstawowym powodem kryzysu ataki spekulacyjne Racjonalne oczekiwania Działanie państwa a rynki finansowe Kryzys dotyczy krajów o dobrej polityce gospodarczej i dużych rezerwach walutowych Spekulant wybiera moment ataku równoznaczny z decyzją władz mo...

Prawo bankowe - 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344

Świadectwa depozytowe. B.p.w. a bankowe dokumenty oszczędnościowe ! Osoby uprawnione z niedokumentowych b.p.w. otrzymują odpowiednie dokumenty niezbędne do wykazywania i wykonywania uprawnień (świadectwo depozytowe lub inny dokument wydany przez bank-emitenta; art. 90 ust. 5 PrBank). ! W treści do...

Prawo bankowe - 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Konsorcjum kredytowe ! Umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego - mogą ją zawrzeć banki w celu wspólnego udzielenia kredytu - także banki z instytucjami kredytowymi ! Konsorcjum nie ma samodzielnego bytu prawnego. Doktryna: podob. do spółki cywilnej, forma i treść umowy są dowolne ! W umowie o utw...

Prawo bankowe - 5b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

Poręczenie ! Art. 876 § 1 k.c. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności ...