Prawo bankowe - 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 5 - strona 1 Prawo bankowe - 5 - strona 2 Prawo bankowe - 5 - strona 3

Fragment notatki:

Konsorcjum kredytowe ! Umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego - mogą ją
zawrzeć banki w celu wspólnego udzielenia kredytu - także banki z instytucjami kredytowymi ! Konsorcjum nie ma samodzielnego bytu prawnego. Doktryna: podob. do spółki cywilnej, forma i treść umowy są dowolne
! W umowie o utworzeniu konsorcjum bankowego banki ustalają:
1) warunki udzielenia kredytu
2) warunki zabezpieczenia kredytu 3) wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu.
! Banki - strony umowy o utworzeniu konsorcjum bank. ponoszą
ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu - przepis dyspozytywny
! Możliwość utworzenia przez banki konsorcjum także w innym celu, np. wspólnego udzielenia gwarancji, otwarcia akredytywy
Uprawnienia banku ! W przypadku:
1) niedotrzymania przez kredytob. warunków udzielenia kredytu 2) w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej,
bank może:
! a. obniżyć kwotę przyznanego kredytu ! b. wypowiedzieć umowę kredytu
! termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu
! w razie zagrożenia upadłością kredytob. - termin wypowiedzenia wynosi 7 dni, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu
! Zagrożenie upadłością - wątpliwości interpretacyjne
! Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację
przez kredytobiorcę programu naprawczego.
Termin spłaty i zasady oprocentowania kredytu ! Termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron
! Umowa kredytu może stanowić inaczej ! Jeżeli strony ustaliły termin spłaty dłuższy niż rok, kredytob. może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego
! Jeżeli co innego nie wynika z umowy, bank może odmówić
przyjęcia wcześniejszej spłaty kredytu (nie dotyczy kredytów konsumenckich) ! Zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym że w razie stosowania stopy zmiennej należy:
1) określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy % kredytu,
2) powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, poręczyciela oraz, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inne osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej

(…)

… powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. ! W takim przypadku, jeśli umowa nie stanowi inaczej, dający zlecenie staje się poręczycielem za dług przyszły.
Pożyczki pieniężne ! umowa pożyczki -- art. 720-724 kodeksu cywilnego
! Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść
na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący…
…, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością
mógł się dowiedzieć.
Poręczenie ! Art. 876 § 1 k.c. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz