Prawo bankowe

note /search

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 7476

Następnie wskazane zostay źródła prawa bankowego i bardzo dokładnie omówiona instytucja Narodowego Banku Polsiego. Następnie omówiona została gospodarka finansowa NBP. Kolejne omówione w notatce zagadnienie to bank i jego podstawowe cechy, jak równiez zasady tworzenia, zarówno banku państwowego jak...

Historia Prawa - PRAWA BARBARZYŃSKIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3787

Omawia czasy takie jak: starożytny Egipt, Mezopotamia, starożytny Izrael, starożytna Grecja. W notatce znajdują się zagadnienia takie jak: prawo feudalne, prawa barbarzyńskie, prawo zwyczajowe późnego średniowiecza, spis prawa partykularnego, prawo miejskie, prawo zwyczajowe, tradycje prawa rzymski...

Referat: Różnice między kredytem a pożyczką

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Prawo bankowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 6447

Kredyt konsumencki. Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką. Umowa o kredyt konsumencki to umowa, na mocy której przedsiębiorca zwany kredytodawcą udziela konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie ...

Prawo bankowe - 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1421

Świadectwa depozytowe. B.p.w. a bankowe dokumenty oszczędnościowe ! Osoby uprawnione z niedokumentowych b.p.w. otrzymują odpowiednie dokumenty niezbędne do wykazywania i wykonywania uprawnień (świadectwo depozytowe lub inny dokument wydany przez bank-emitenta; art. 90 ust. 5 PrBank). ! W treści do...

Prawo bankowe - 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

Konsorcjum kredytowe ! Umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego - mogą ją zawrzeć banki w celu wspólnego udzielenia kredytu - także banki z instytucjami kredytowymi ! Konsorcjum nie ma samodzielnego bytu prawnego. Doktryna: podob. do spółki cywilnej, forma i treść umowy są dowolne ! W umowie o utw...

Prawo bankowe - 5b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Poręczenie ! Art. 876 § 1 k.c. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności ...

Prawo bankowe - 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

Dyrektywy ! Wskazują cele, jakie powinny być osiągnięte w danym obszarze, pozostawiając poszczególnym Państwom Członkowskim swobodę wyboru formy oraz środków ich realizacji ! Po spełnieniu określonych warunków niektóre ich postanowienia mogą być podstawą dochodzenia roszczeń: - dyrektywa przyznaj...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych na rynku unijnym ! a) zasady prowadzenia działalności bankowej ! jedna licencja bankowa ! zasada nadzoru kraju macierzystego ! nadzór skonsolidowany ! b) Usługi bankowe jako element usług finansowych - mogą być transgraniczne ! c) Ochrona ...

Prawo bankowe - 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Sankcje cywilne i karne ! Sankcja cywilna - Art. 170 PrBank ! Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia. ! Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których ...

Prawo bankowe - 7b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

Ochrona prawna wyrazów „bank” lub „kasa” ! Ad 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych ! Art. 3 ust. 1 - Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozlic...